Alăturați-vă canalului eMoldovaTa pe Telegram

Oportunitati de initiere si dezvoltare a afacerilor

3. Oportunități de inițiere și dezvoltare a afacerilor: acces la finanțe, instruiri și consultanță antreprenorială

Activitatea de antreprenoriat reprezintă o oportunitate de a avea un trai decent acasă pentru fiecare cetățean. Conform datelor oficiale statistice, practic, nici o persoană care desfăşoară activitate de antreprenoriat nu cade sub incidența sărăciei şi câștigă venituri decente. 

Lansarea unei afaceri aduce multe avantaje: șansa unui câștig ridicat, siguranța locului de muncă, libertatea de a decide în mod independent modul de utilizare a resurselor acumulate, posibilitatea de a-ți ajuta familia, putere și influență în luarea deciziilor etc. În plus, dă libertate fiecărei persoane în parte de a-și face viaţa mai plăcută, de a o trăi din plin și de a-și asuma un rol responsabil nu numai în cadrul familiei ci și în comunitatea în care locuiește.

În Republica Moldova circa 98% din numărul total al întreprinderilor sunt întreprinderi mici şi mijlocii. Deschiderea unei afaceri mici sau mijlocii reprezintă o șansă reală pentru persoanele ambițioase și cu inițiativă. Micile afaceri devin o alternativă viabilă pentru tinerii din Moldova, deoarece asigură creșterea motivației pentru realizarea personală, încurajează inovația, inițiativa, creativitatea, independența, dinamismul și diversitatea.

Statul susţine dezvoltarea antreprenoriatului şi a creat servicii şi programe speciale prin care oferă un șir de facilități pentru aceasta, printre care: Programul de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1, Programul-pilot „Femei în afaceri”, Incubatoarele de Afaceri, Fondul de Garantare a Creditelor, Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii”, etc. Aceste programe oferă întreprinzătorilor și potențialilor întreprinzători oportunități pentru a se lansa în afaceri și a se dezvolta: acces la servicii de instruire și consultanță antreprenorială, acces la granturi și fonduri de finanțare. 

Una din principalele instituții de stat care asigură suport în domeniul afacerilor este Organizația pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Totodată, Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă suport persoanelor care doresc să lanseze afaceri și urmează să creeze locuri de muncă.

Surse importante de informații pentru antreprenori și potențialii antreprenori sunt portalurile web „Finanţarea afacerilor” www.finantare.gov.md și www.businessportal.md. Acestea integrează date despre oportunitățile și condițiile de finanţare a afacerilor (ratele dobânzilor, finanțatorii, băncile sau instituţiile participante, perioada de grație, termenul de scadență, suma totală disponibilă şi altele), informații despre cum să-ți lansezi sau să-ți dezvolți afacerea, care sunt programele actuale de suport în afaceri.

Acest capitol cuprinde descrierea instrumentelor de bază de suport antreprenorial unde veți identifica răspunsuri la asemenea întrebări: Unde și cum puteți găsi finanțe pentru deschiderea și/sau dezvoltarea unei afaceri? Cine vă poate acorda suport în acordarea creditelor? Unde puteți obține și cine vă poate oferi consultanță și studii antreprenoriale?

3.1. Programul de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1

Programul de stat PARE 1+1 a fost conceput pentru susţinerea migranţilor moldoveni, care doresc să se reîntoarcă în ţară şi să-şi inițieze propriile afaceri. Pentru fiecare leu din remitențe investit într-o afacere, statul oferă un alt leu gratis, prin intermediul Programului. 

Deschiderea unei afaceri finanţate din bani proveniți de peste hotare combinați cu banii statului este o investiție eficientă a propriilor economii. De la începutul implementării programului, sunt înregistrate multiple practici pozitive de investire a mijloacelor financiare obţinute peste hotare. Există practici când unul sau câțiva membri ai familiei au revenit în țară pentru a dezvolta afacerea deschisă. Investirea remitențelor în afaceri semnifică trai decent acasă alături de cei dragi. 

Denumire  Programul de Atragere a Remitențelor în Economie PARE 1+1
Descrierea programului

Programul are menirea să stimuleze cetăţenii care lucrează în străinătate sau pe cei reveniți acasă, deținători de capital provenit din remitențe, să înființeze şi să dezvolte întreprinderi mici şi mijlocii în ţară. 

Beneficiari ai programului pot fi lucrătorii migranţi din Republica Moldova şi rudele de gradul întâi ale acestora. Rudă de gradul întâi se consideră: soțul/soția, părinții/înfietorii, fii/fiicele.

Puteți aplica la Program dacă doriți să creați o întreprindere nouă şi/sau dacă doriți să dezvoltați o întreprindere existentă.

Programul are 2 module principale de care puteți beneficia:

 • Instruire şi suport antreprenorial – vi se oferă cursuri de instruire în domeniul antreprenoriatului și asistare gratuită în procesul de creare a afacerii (consultare privind alegerea formei organizatorico-juridice a întreprinderii, procedura de înregistrare a întreprinderii, elaborarea planului de afaceri, consultanţă pe întreaga durată de lansare şi dezvoltare a afacerii); 
  Componenta respectivă este obligatorie, excepție sunt solicitanții care deja dețin o întreprindere și nu a înregistrat pierderi pe parcursul ultimilor 3 ani.
 • Finanţarea afacerilor după regula 1+1 – vi se acordă grant egal cu valoarea investiției proprii sau, altfel spus, fiecare leu investit din remitențe este suplinit cu un leu sub formă de grant din partea statului. Valoarea maximă a grantului este 250 000 lei.


Investiția în afacere poate fi efectuată în cel mult 3 tranșe. Grantul va fi acordat după fiecare tranșă a investiției efectuate din remitențe.

La etapa de solicitare a finanțării trebuie să aveți întreprinderea înregistrată, planul de afaceri elaborat, certificatul de participare la cursurile de instruire (după caz).

Sunt eligibile pentru finanţare toate activităţile, cu excepţia: (i) importului de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime; (ii) activităţilor fiduciare şi de asigurare; (iii) activităţilor fondurilor de investiții; (iv) activităţii bancare, de microfinanțare; (v) activităţilor de schimb valutar şi de lombardare; (vi) jocurilor de noroc; (vii) procurării bunurilor imobiliare; (viii) comerţului; (ix) serviciilor de alimentație publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălți. 

Pașii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de oportunitățile programului

1. Pentru a vă înscrie la Program urmează să depuneți la Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), personal sau prin poșta electronică, un dosar care să conțină următoarele documente:

 • cererea de participare la Program (formular-tip);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia documentelor care justifică gradul de rudenie cu lucrătorul migrant: buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naștere (după caz);
 • copia documentelor justificative privind proveniența banilor din remitențe (contractul de muncă, certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare, copii ale dispozițiilor de transfer bancar, alte documente, etc.);
 • declaraţia pe propria răspundere privind proveniența sumelor de bani din remitențe; 
 • declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor furnizate în scopul participării la Program;

2. Suplimentar pentru a participa la componenta „Instruire şi suport antreprenorial” este nevoie să adăugați următoarele acte:

 • cererea de participare la instruire;
 • nota de concept a ideii preliminare a proiectului investițional;

3. Ulterior, pentru a beneficia de finanțare urmează să completați dosarul cu:

 • cererea de finanţare (formular-tip);
 • certificatul de participare la cursurile de instruire antreprenorială în cadrul Programului (după caz);
 • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice/ Registrul gospodăriilor țărănești (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea prezentării cererii de participare la finanțare);
 • documentele de constituire ale întreprinderii: decizia de înregistrare a persoanelor juridice/ fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești;
 • buletinul de identitate al administratorului, fondatorilor sau persoanelor împuternicite;
 • plan de afaceri pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;
 • declarația privind beneficierea de ajutoare de stat din contul altor programe de suport (formular-tip).

În cazul întreprinderilor active se adaugă următoarele documente:

 • certificat privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat/declaraţia privind lipsa datoriei faţă de bugetul public naţional;
 • declarația pe propria răspundere privind situația financiară a întreprinderii pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate (formular-tip).

4. Lista documentelor și formularele-tip, necesare a fi anexate la dosar, pot fi accesate on-line pe pagina web oficială a ODIMM: www.odimm.md. 

5. Pentru comoditatea Dvs., dosarul cu documente poate fi depus și printr-un reprezentant, cu condiția prezentării procurii în original.

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et 3 (sediul Poșta Moldovei).

MD-2012, Chişinău,  Moldova

Tel : + 373 (22) 29 57 41

e-mail: office@odimm.md

Costuri Programul se desfăşoară după regula „1+1”: solicitantul achită 50% din preţul cursurilor de instruire antreprenorială din cadrul componentei „Instruire şi suport antreprenorial”.
Alte informații importante

 Perioada de înscriere şi depunere a dosarului este anunțată pe site-urile oficiale ale Ministerului Economiei și Infrastructurii și ODIMM, precum şi în presă.

Solicitanții în termen de 30 de zile vor fi notificați argumentat privind acceptarea sau respingerea dosarului de participare la Program.

Solicitanții care au depus dosare incomplete nu vor fi admiși pentru participare în cadrul Programului.

 

3.2 Programul-pilot „Femei în afaceri”

Programul-pilot „Femei în afaceri” este un instrument guvernamental creat pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin în Republica Moldova, pentru facilitarea accesului femeilor antreprenoare la instruire şi resurse informaţionale, pentru promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor şi facilitarea accesului femeilor antreprenoare la resurse financiare, tehnologii moderne și inovații.

Denumire PROGRAMUL-PILOT „FEMEI ÎN AFACERI”
Descrierea programului

Programul are menirea de a încuraja femeile să creeze propriile afaceri, să faciliteze accesul acestora la instruire şi resurse informaţionale și să le asigure accesul la resurse financiare.

Programul este destinat femeilor care intenționează să lanseze o afacere proprie sau să dezvolte afacerea existentă. 

Programul cuprinde 3 componente, care corespund diferitor etape de dezvoltare a afacerii:

 • suport în iniţierea afacerii – se oferă cursuri de instruire, suport şi consultanţă, ghidare în procesul de inițiere a afacerii, în scopul pregătirii femeilor care doresc să-şi creeze şi să-şi înregistreze propria afacere în următoarele 12 luni de la aplicare la Program.
 • suport pentru afacerile nou create – se oferă granturi pentru investiții şi consultanţă pentru întreprinderile tinere ce au mai puțin de 2 ani de la înregistrare;

  Valoarea maximă a grantului constituie 165 mii lei, inclusiv 110 mii lei pentru investiții în achiziţionarea echipamentelor şi 55 mii lei pentru servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și promovare.

  La etapa de solicitare a grantului trebuie să aveți o întreprinderea înregistrată sub una din următoarele forme: întreprindere individuală, societate cu răspundere limitată, gospodărie țărănească (de fermier).

 • suport pentru afaceri în creştere – se oferă granturi investiţionale şi suport consultativ pentru companiile active mai mult de 2 ani, care planifică creșterea cifrei de afaceri și/sau numărului locurilor de muncă în următoarele 18 luni, prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare.
  Valoarea maximă a grantului constituie 1 649 mii lei, inclusiv 1539 mii lei pentru investiții şi 110 mii lei pentru servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, consultanță și promovare.
Pașii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de oportunitățile programului

Pentru a vă înscrie la Program urmează să completați on-line formularul de aplicare, plasat pe pagina web a Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) www.odimm.md.

Apelul de proiecte şi perioada de aplicare este anunțată pe site-urile oficiale ale Ministerului Economiei și Infrastructurii (www.mei.gov.md) și ODIMM (www.odimm.md), precum şi în presă.

Pentru componenta II şi III, la completarea electronică a formularului de aplicare urmează să anexați următoarele documente:

 • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice/ Registrul gospodăriilor țărănești (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea prezentării cererii de participare la finanțare);
 • documentele de constituire ale întreprinderii: decizia de înregistrare a persoanelor juridice/ fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești;
 • buletinul de identitate al administratorului, fondatorilor;
 • certificat eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
 • certificatul sau declaraţia privind lipsa sau existenţa datoriei faţă de bugetul public naţional (formular-tip);
 • declarația privind beneficierea de ajutoare de stat din contul altor programe de suport (formular-tip).
 • Tabelul cu privire la volumul vânzărilor planificate (formular-tip);
 • Lista articolelor de investiții care vor fi procurate în cadrul proiectului investiţional (formular-tip);
 • Tabel privind fluxul mijloacelor băneşti previzionate (formular-tip);
 • Tabel privind resursele umane planificate (formular-tip).

Formularele-tip necesare a fi completate şi anexate la dosar, pot fi accesate on-line pe pagina web oficială a ODIMM: www.odimm.md.

Pe pagina web a ODIMM puteți vizualiza un tutorial video care vă ajută să completați formularul de aplicare.

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

MD-2012, Chişinău,  Moldova

Tel : + 373 (22) 29 57 41

e-mail: office@odimm.md

Costuri  Serviciul este oferit gratuit.
Alte informații importante

Prioritate în cadrul Programului se acordă afacerilor: inovative și cu potențial de export, din domeniul industriei creative, agroturismului și meșteșugăritului, din domeniul producerii, tehnologiei informaționale și comunicații, non-agricole din zone rurale, care nu cad sub incidența criteriilor de eligibilitate a suportului acordat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, întreprinderi care oferă servicii/produse companiilor mari.

Cadrul normativ: Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului – pilot ”Femei în Afaceri”

 

3.3. Incubatoarele de Afaceri – instrumente de susținere a antreprenoriatului la nivel local

Incubatoarele de afaceri reprezintă instituții publice localizate în toate regiunile țării, ce oferă antreprenorilor și potențialilor antreprenori condiții avantajoase pentru a se dezvolta: spații de producere și oficii, consultanţă şi instruire antreprenorială gratuită, acces la servicii de finanțare și de sprijin tehnic, etc. Antreprenorii începători beneficiază de serviciile Incubatoarelor de afaceri până la atingerea unui nivel de stabilitate şi autonomie, ceea ce asigură întemeierea unor afaceri durabile și de succes.

Denumire Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri
Descriere

Incubatoarele de Afaceri sunt instituții publice care au menirea să susțină crearea și dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile țării. Scopul Incubatoarelor este de a crea companii durabile și competitive.

Incubatoarele de Afaceri oferă servicii pentru întreprinderile tinere aflate la început de activitate, dar și pentru potențialii antreprenori doritori să inițieze o afacere.

Incubatoarele de Afaceri oferă servicii divizate în 3 etape:

 • Servicii la faza de „pre-incubare”: evaluarea ideii de afaceri, estimarea investițiilor necesare, crearea ofertei de piață, studierea pieței, evaluarea riscurilor financiare, estimarea costurilor (administrative, operaționale, etc.), consultanţă juridică, sfaturi utile la selectarea formei juridice-organizatorice.
 • Servicii la faza de „incubare” acordate companiilor rezidente: spații de producere dotate și utilate, consultanță individuală, cursuri de instruire în afaceri, formarea abilităților manageriale, acces la finanțe, facilitarea accesării creditelor; acces la baza de date cu potențialii clienți, facilitarea stabilirii parteneriatelor locale, regionale și naționale, contacte directe, asistență tehnică.
 • Servicii la faza de ”post-incubare” acordate companiilor absolvente: asistenţă tehnică, consultanţă individuală, acces la finanțe, acces la baza de date cu potenţialii clienți, contacte directe.

Afacerile incubate sunt găzduite în cadrul incubatorului pentru o perioadă de până la 3 ani, cu posibilitatea de extindere a termenului (plus maxim 2 ani). Ulterior, după atingerea unui nivel de stabilitate şi autonomie, întreprinderile părăsesc Incubatorul și funcționează pe cont propriu.

Incubatoarele de Afaceri sunt localizate în 11 orașe ale țării: Soroca, Ștefan Vodă, Leova, Rezina, Sângerei, Dubăsari, Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Nisporeni, Călărași, Cahul.

Pașii de urmat pentru a beneficia de oportunitățile oferite

Pentru a beneficia de serviciile Incubatoarelor de Afaceri urmează să:

1. Completați formularul-tip de aplicare disponibil pe pagina web a instituției și/sau vă adresați la sediile instituțiilor respective;
2. Promovați concursul ideilor de afaceri, după care deveniți rezident al Incubatorului.

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Incubatoarele din teritoriu: 

 • Incubatorul de Afaceri Soroca, str. M. Kogălniceanu 9, tel./fax +373 (230) 20406, e-mail: info@ias.md, pagina web: http://ias.md/. 
 • Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă, str. Testemitianu 2, tel. +373 242 24 341, ip.iasv@gmail.com 
 • Incubatorul de Afaceri Leova, str. Ștefan cel Mare, 73, Tel./fax: +373 26325999; mob.: +373 68683413, Facebook ID: IALeova 
 • Incubatorul de Afaceri Rezina, str. Șciusev/10, tel.: 025424334, 069220689, pagina web: https://iarezina.weebly.com/. 
 • Incubatorul de Afaceri din Nisporeni, str. Chișinăului, 6, or. Nisporeni,
  MD-6401, Tel:+(373 264) 68002, E-mail:  laz_vit@yahoo.com, pagina web: http://ian.md

 • Incubatorul de Afaceri Sângerei, str. Testemițeanu 5, tel:069360109, e-mail:incubatorulsingerei@gmail.com, pagina web: http://www.iasg.md
 • Incubatorul de Afaceri din Dubăsari, str. Ion Creangă, 1, s. Coșnița, r-nul Dubăsari, Mob.: +373 699 20 342, e-mail: ia.dubasari@mail.ru, pagina web: http://riam.odimm.md/index.php/dubasari
 • Incubatorul de Afaceri din Ceadâr-Lunga, str. Bolgarskaia 87, Ceadîr-Lunga, Tel: + 373 291 24 858, e-mail: ncojokar@gmail.com, pagina web: www.iacl.md
 • Incubatorul de Afaceri din Cimișlia, Stradela Sfînta Maria nr.2, Tel./Fax.: (0-241) 8-10-50, (0-241) 8-10-51, e-mail:  i.a.cimislia@gmail.com, pagina web: http://iacm.md/. 
 • Incubatorul de Afaceri din Călărași, or. Călărași, str. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 9, Tel: 069585566.
 • Incubatorul de Afaceri din Cahul, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, 2, Tel: 0794 69 219, e-mail: cahulbusiness@outlook.com. 

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

MD-2012, Chişinău,  Moldova

Tel : + 373 (22) 29 57 41

e-mail: office@odimm.md, riam@odimm.md

Costuri  Achitarea utilităților și chiriei la preț redus. Prețurile sunt stabilite de autoritățile publice locale.
Alte informații  Informații despre incubatoarele de afaceri pot fi obținute la consiliile raionale, subdiviziunile responsabile de domeniul economic. 
Incubatoarele raionale în comun cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) au creat Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri care în comun prestează servicii integrate de suport antreprenorial: www.riam.md.

 

3.4. Fondul de Garantare a Creditelor – instrument de asigurare a accesului la finanțe

Lipsa gajului reprezintă una din principalele probleme la solicitarea unui credit cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii. Statul oferă garanții financiare pentru a susține afacerile care doresc să obțină credite pentru dezvoltare. Garanția statului acoperă până la 70% din suma creditului.

Denumire  Fondul de Garantare a Creditelor 
Descrierea serviciului

Fondul de garantare a creditelor (FGC) a fost creat pentru asigurarea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii prin emiterea garanțiilor financiare la contractarea unui credit;


Produsele de garantare oferite sunt:

 • Pentru întreprinderile gestionate de tineri: garanția – până la 50% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 500 000 lei; perioada de garantare – 60 de luni;
 • Pentru întreprinderile gestionate de femei: garanția – până la 70% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 700 000 lei; perioada de garantare – 60 de luni;
 • Pentru întreprinderile nou-înregistrate: garanția – până la 70% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 700 000 lei; perioada de garantare – 36 de luni;
 • Pentru întreprinderile active: garanția – până la 50% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 3 000 000 lei; perioada de garantare – 60 de luni;
 • Pentru întreprinderile exportatoare: garanția – până la 50% din suma creditului; valoarea maximă a garanției – 5 000 000 lei; perioada de garantare – 60 de luni.
Pașii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de oportunitățile serviciului

1. Antreprenorul se prezintă la o bancă parteneră a Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) unde depune documentele necesare pentru solicitarea unui credit;


2. Banca analizează viabilitatea activității antreprenorului iar în cazul depistării insuficienții de gaj pentru asigurarea creditului, la solicitarea antreprenorului, transmite la ODIMM, o cerere de garantare a creditului;


3. ODIMM analizează cererea de garantare în termen de 3 zile și informează banca despre disponibilitatea de a emite o garanție financiară pentru garantarea creditului;


4. Banca și antreprenorul semnează contractul de credit și contractele de gaj/ipotecă;


5. Antreprenorul se prezintă la ODIMM unde înaintează o solicitare de garantare în scris (formular-tip), semnează contractul de garantare și ridică scrisoarea garanției financiare;


6. Antreprenorul se prezintă la bancă cu scrisoarea de garanție financiară și primește creditul solicitat.

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

MD-2012, Chişinău,  Moldova

Tel : + 373 (22) 29 57 41

e-mail: office@odimm.md

Costuri  Comision anual: 0,5% de la suma garanției.
Alte informații importante Băncile partenere ale Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM): 
 • BC „FINCOMBANK” SA, 
 • BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, 
 • BC „VICTORIABANK” SA, 
 • BC „PROCREDIT BANK” SA, 
 • BC „MOLDINDCONBANK” SA, 
 • BC „COMERȚBANK” SA, 
 • BCR CHIȘINĂU SA, 
 • BC „Eurocreditbank” SA, 
 • BC „Eximbank” SA
Formularele-tip necesare a fi completate pot fi accesate on-line pe pagina web oficială a ODIMM: www.odimm.md.

 

3.5. Suvenții și suport antreprenorial pentru afaceri care crează locuri de muncă

Serviciul de consultanță, asistență și sprijinirea creării unei afaceri se acordă pentru stimularea creării locurilor de muncă. Este prestat de Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă localizate pe întreg teritoriul țării.

Cetăţenii care nu deţin un loc de muncă, dar decid să îşi creeze propriul loc de muncă prin iniţierea unei afaceri proprii, pot beneficia gratuit de consultanţă, asistenţă și ajutor bănesc în acest scop.

Denumirea serviciului  Consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri
Descrierea serviciului

Vi se oferă consultanță și asistență privind condițiile de inițiere a unei activități de antreprenoriat;


Vi se oferă consultanță juridică, contabilă, financiară, de marketing, de management, în probleme privind vânzările;


Vi se oferă asistență în dialogul cu autoritățile publice locale și, după caz, centrale;


Vi se oferă cursuri de formare profesională privind bazele antreprenoriatului;


Vi se oferă asistenţă tehnică la elaborarea actului constitutiv al întreprinderii, înregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, legalizării de acte, elaborarea planului de afaceri;


Vi se acordă o subvenţie pentru afacere, prin compensarea a 50% din cheltuielile necesare pentru inițierea unei afaceri şi dotarea locului de muncă creat, dar nu mai mult de 10 salarii lunare medii pe economie pentru anul precedent.

Paşii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de serviciu

1. Vă înregistraţi ca şomer la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare Agenţie), în a cărei rază aveți domiciliul sau, după caz, reședința. Serviciul este disponibil doar pentru persoanele care dețin statut de șomer.

2. Apelați la serviciile de consultanță și asistență prestate de Agenție, descrise mai sus.

3. Depuneți la Agenţie dosarul cu un set de documente prestabilit, inclusiv: cerere de finanțare, formularul de aplicare conform modelului tipizat, etc.

Unde vă puteţi adresa, datele de contact ale prestatorului

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă

www.anofm.md; www.angajat.md

MD-2009, Chișinău, Republica Moldova, str. Vasile Alecsandri, 1

Tel.  +373 22 72 10 03

E-mail: anofm@anofm.md, eangajare@anofm.md

Facebook ID: anofm.md

Agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă: 

Activează în fiecare raion, inclusiv în mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia. Datele de contact și adresele le puteți găsi în Anexa 1 a prezentului Ghid sau prin accesarea link-ul: www.anofm.md/network/agency

Centrul de Apel – Piața Muncii

Tel. 0 8000 1000 – apel gratuit din Republica Moldova

+373 22 838414 – apel cu tarif standard din străinătate

E-mail: centrulapel@anofm.md

Skype ID: Centrul-de-Apel-ANOFM 

Costul serviciului Serviciul este oferit gratuit.
Alte informaţii importante Beneficiarul subvenției este obligat să păstreze locul de muncă creat cel puțin 36 luni, în caz contrar poate urma returnarea ajutorului bănesc acordat de stat.

 

3.6. Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii”

Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" a fost conceput pentru sporirea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale a întreprinderilor mici și mijlocii. Programul înglobează 12 module de instruire, care cuprind diverse aspecte necesare de a fi cunoscute pentru a asigura o activitate antreprenorială de succes.

Denumire Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" 
Descrierea programului

Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) este un program destinat antreprenorilor și angajaților acestora, de orice vîrstă, ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.


Modulele de instruire propuse de Program sunt: (i) Planificarea strategică a afacerii; (ii) Managementul financiar, administrarea resurselor împrumutate; (iii) Bazele marketingului; (iv) Marketing online; (v) Proceduri de participare la proiecte europene; (vi) Gestiunea eficientă a timpului; (vii) Tehnici eficiente de vânzare și merchandising; (viii) Evidența contabilă a activității antreprenoriale; (ix) Legislația muncii; (x) Managementul resurselor umane; (xi) Desfășurarea activității economice externe şi relații vamale (în contextul DCFTA); (xii)  Managementul ecologic pentru IMM.


Cursurile de instruire se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova și vi se oferă opțiunea de a alege locul participării la instruire.


Cursurile derulează timp de 2 zile (21 ore academice).

Pașii de urmat pentru a beneficia de oportunitățile programului Pentru a vă înregistra la curs urmează să completați on-line formularul de participare de pe pagina web a Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM): www.odimm.md
Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

MD-2012, Chişinău,  Moldova

Tel : + 373 (22) 29 57 41

e-mail: office@odimm.md

Costuri  Cursurile sunt oferite gratuit.
Alte informații importante Informații suplimentare puteți obține prin intermediul Liniei de informare la numărul (022) 22 53 84 administrată de ODIMM.

 

3.7. Oportunități pentru producătorii agricoli – subvenționarea afacerilor din mediul rural

Cea mai mare parte din populația mediului rural este ocupată în activităţile agricole. De aceea, întru sprijinirea dezvoltării sectorului agricol și creării locurilor de muncă, statul acordă agricultorilor subvenții pentru dezvoltarea afacerilor în agricultură. Întreprinderile agricole din mediul rural și din micile orășele, gospodăriile țărănești (de fermier) pot beneficia de un ajutor financiar nerambursabil din partea statului pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul agricol.

Subvențiile se acordă din Fondul național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural gestionat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

Denumire Subvenționarea producătorilor agricoli 
Descriere

Subvenționarea în agricultură reprezintă un ajutor financiar nerambursabil acordat de către stat producătorilor agricoli, cu scopul de a încuraja şi stimula dezvoltarea mediului rural și a sectorului agroindustrial din Republica Moldova.


Producătorii agricoli și gospodăriile țărănești (de fermier) pot solicita sprijin financiar pentru următoarele activități:

 • Măsura 1.1. Producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri)
 • Măsura 1.2. Înfiinţarea, modernizarea şi defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole şi a plantațiilor pomicole
 • Măsura 1.3. Procurarea tehnicii şi utilajului agricol convențional
 • Măsura 1.4. Utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
 • Măsura 1.5. Procurarea animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora
 • Măsura 1.6. Dezvoltarea infrastructurii post recoltare şi procesare: 
  - case de ambalare şi frigiderele de păstrare a fructelor, strugurilor şi a legumelor; 
  - procesarea, uscarea şi congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi a cartofilor; 
  - prelucrarea, uscarea şi condiționarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi a soiei; 
  - prelucrarea primară, ambalarea, refrigerarea, congelarea şi păstrarea cărnii, procesarea, ambalarea şi păstrarea laptelui, precum şi analiza mierii de albine;
 • Măsura 1.7. Susținerea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare
 • Măsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură
 • Măsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcționării grupurilor de producători agricoli
 • Măsura 1.9. Stimularea activităţilor de promovare pe piețele externe
 • Măsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole
 • Măsura 2.2. Procurarea echipamentului de irigare
 • Măsura 2.3. Compensarea cheltuielilor la irigare
 • Măsura 2.4. Procurarea echipamentului no-till şi mini-till
 • Măsura 2.5. Promovarea şi dezvoltarea agriculturii ecologice
 • Măsura 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale
 • Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare


Valoarea subvenției variază în dependenţă de măsura/ activitatea pentru care se solicită finanţare. Detalii pot fi obţinute pe pagina web www.aipa.gov.md sau la sediul oficiilor teritoriale ale Agenției de Intervenție şi Plăţi în Agricultură.

Pașii de urmat pentru a beneficia de oportunitățile programului

Pentru obţinerea subvențiilor, urmează să prezentați la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură din raza teritorială în care ați efectuat investiția, un dosar cu următoarele documente:

 • cererea de solicitare a sprijinului financiar;
 • copia de pe certificatul de înregistrare/ declaraţia de constituire, pentru gospodăriile țărănești (de fermier);
 • certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociații profesionale de profil şi/sau al unei organizații profesionale pe produs;
 • copia de pe situațiile financiare pe anul precedent sau darea de seamă unificată, în cazul gospodăriilor țărănești (cu excepţia producătorilor agricoli înființați în anul subvenționării);
 • documentul care atestă pregătirea profesională a administratorului sau, după caz, a unui angajat în domeniul ce vizează investiția;
 • declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nicio formă investiția supusă subvenționării;
 • planul de afaceri pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei;

Setul de documente poate varia în dependență de măsura pentru care se solicită finanțarea, de aceea este binevenită consultarea paginii web a Agenției de Intervenție şi Plăţi în Agricultură.

La dosar se prezintă și documentele în original pentru care s-au atașat copii. Dosarul se depune sigilat şi numerotat, precum şi semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele în copii trebuie să conțină mențiunea „conform originalului” şi ștampila oficiului teritorial al Agenției.

După înregistrarea dosarului vi se eliberează confirmarea privind recepționarea dosarului de solicitare a sprijinului financiar. La necesitate, pot fi solicitate informații, documente suplimentare pentru completarea dosarului, care urmează să le prezentați în termen de pînă la 5 zile de la data primirii notificării.

Termenul de examinare, inspecție în teren şi autorizare spre plată nu poate depăşi 60 de zile calendaristice.

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Agenţia de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură, www.aipa.gov.md, MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt 162, Tel: 022 222 892; Linia fierbinte: 022 213 333, e-mail: aipa@aipa.gov.md

Oficiile teritoriale:

Oficiul teritorial Chișinău (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, etaj. 12, bir. 1210, Tel. 022220393). Raza de deservire: mun. Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari

Oficiul teritorial Cahul (or. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102, Tel: 0299 33121). Raza de deservire: Cahul, Taraclia, Cantemir, Vulcănești. 

Oficiul teritorial Edineț (or. Edineț, șos. Bucovinei, 37, Tel: 024624112). Raza de deservire: Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni

Oficiul teritorial Florești (or. Florești, str. Victoriei, 2, Tel: 025027022). Raza de deservire: Florești, Soroca.

Oficiul teritorial Bălți (mun. Bălți, str. Calea Ieșilor, 26, etaj. 3, Tel: 023 135 604). Raza de deservire: mun. Bălți, Glodeni, Râșcani, Fălești, Drochia, Sângerei

Oficiul teritorial Orhei (or. Orhei, str. Ion Creangă 1, Tel: 023 533 291). Raza de deservire: Orhei, Telenești, Rezina, Șoldănești.

Oficiul teritorial Hâncești (or. Hâncești, str. Hîncu Mihalcea, nr. 123, Tel: 026923610). Raza de deservire: Hâncești, Cimișlia, Leova.

Oficiul teritorial Ungheni (or. Ungheni str. Națională, 7, Tel: 023625249). Raza de deservire: Ungheni, Călărași, Nisporeni.

Oficiul teritorial U.T.A Găgăuzia (or. Comrat str. Pobedî, 58, Tel: 029 829 779). Raza de deservire: Comrat, Ceadâr-Lunga, Basarabeasca.

Oficiul teritorial Căușeni (or. Căușeni, str. Mateevici 9, of. 40, Tel: 024 321 110). Raza de deservire: Căușeni, Ștefan Vodă.

Costuri  Serviciul este oferit gratuit.
Alte informații 

Condițiile de subvenționare, sumele oferite, detalierea activităților susținute sunt descrise în Regulamentul privind condițiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural (Hotărârea Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017). 


Versiunea electronică a Regulamentului poate fi accesată pe pagina web a Agenției de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură: http://aipa.gov.md/ro/content/regulamentele-de-subventionare-2017-2021

 
Cererile şi formulare obligatorii pentru accesarea subvențiilor pot fi descărcate accesând link-ul: http://aipa.gov.md/ro/content/cereri-%C5%9Fi-formulare-obligatorii-pentru-accesarea-subven%C8%9Biilor-anul-2018 

 

3.8. Subvenții pentru agricultură în avans pentru întreprinzătorii începători

Fermierii începători, tinerii, femeile pot solicita subvenții în avans pentru dezvoltarea unei afaceri în domeniul agriculturii. Dacă ajutoarele băneşti (subvențiile) descrise în capitolul de mai sus se acordă după ce agricultorul a realizat investiția, subvențiile în avans se acordă până la efectuarea propriu-zisă a investiției și au scopul de a facilita accesul la finanțare pentru tineri şi femei şi de a încuraja crearea întreprinderilor mici și a locurilor de muncă noi în mediul rural. 

Subvențiile se finanțează din Fondul național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural gestionat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

Denumire Subvenţii în avans pentru proiectele start-up

Descriere

Subvenția în avans reprezintă un ajutor financiar nerambursabil şi neimpozabil, acordat din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, producătorilor agricoli debutanți pentru susţinerea lansării şi dezvoltării proiectelor start-up.


Pot aplica la program tinerii fermieri sau femeile fermieri care desfăşoară pentru prima dată activitate economică (întreprindere micro sau întreprindere mică, nou-înregistrată) într-o localitate rurală.

Criteriile de eligibilitate pentru obţinerea sprijinului financiar:

 • Plan de afaceri fezabil;
 • Afacerea şi investiția este amplasată într-o localitate rurală
 • Valoarea investiției solicitate conform proiectului investiţional integrat nu depășește 1000000 lei din valoarea totală a investiției;
 • Perioada de implementare a proiectului nu va depăşi 24 luni;
 • Dispun de pregătire şi formare profesională în domeniu;
 • Sunt deținători legali ai bunurilor imobile pe care se realizează investiția;
 • Nu au restanțe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;
 • Nu sunt afiliați unui alt producător agricol;
 • Vor crea locuri de muncă.

Domeniile de sprijin eligibile plăţilor în avans sunt:

 • Producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii şi tuneluri)
 • Înfiinţarea, modernizarea şi defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole şi a plantațiilor pomicole
 • Utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
 • Procurarea animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora
 • Dezvoltarea infrastructurii post recoltare şi procesare: 
  - case de ambalare şi frigiderele de păstrare a fructelor, strugurilor şi a legumelor; 
  - procesarea, uscarea şi congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi a cartofilor; 
  - prelucrarea, uscarea şi condiționarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi a soiei; 
  - prelucrarea primară, ambalarea, refrigerarea, congelarea şi păstrarea cărnii, procesarea, ambalarea şi păstrarea laptelui, precum şi analiza mierii de albine;

Valoarea maximă a subvenției în avans acordată constituie 65% din valoarea costurilor eligibile.


Producătorul trebuie să asigure cofinanțarea celeilalte porțiuni a valorii proiectului investiţional în termen de 60 de zile lucrătoare de la aprobarea proiectului investiţional.


Plata subvenției în avans se efectuează prin intermediul contului Escrow (cont bancar deschis special la o bancă comercială din Republica Moldova în lei moldovenești în urma semnării contractului tripartit dintre bancă, Agenţia de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură şi beneficiar);


Plata subvenției în avans se efectuează în 2 tranșe: (i) 75% din valoarea plății în avans, care se va achita cu condiţia prezentării dovezilor cofinanțării din partea beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile; (ii) 25% din valoarea subvenției la darea în exploatare a obiectului investiției şi prezentarea actelor confirmative.

Pașii de urmat pentru a beneficia de oportunitățile programului

Pentru obţinerea subvenției în avans, urmează să prezentați la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură din raza teritorială proprie, un dosar cu următoarele documente:

 • Cererea-tip de solicitare a sprijinului financiar;
 • Planul de afaceri pentru o durată de 5 ani;
 • Copia Extrasului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Agenția Servicii Publice (pentru SRL).
 • În cazul gospodăriilor țărănești (de fermieri), copia certificatului de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire;
 • Copia diplomei de studii/certificatului care confirmă instruirea producătorului agricol în domeniu, cu durată totală a cursului de minimum 40 de ore;
 • Declaraţia pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor şi a documentelor prezentate;
 • Cel puţin 3 oferte pentru utilajul/echipamentul ce urmează a fi achiziționat în cadrul proiectului investiţional;
 • Documente justificative care demonstrează disponibilitatea cofinanțării a cel puţin 10% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investiţional; 
 • Declaraţia privind asumarea obligației de a achita restul sumei pentru cofinanțare în scopul implementării proiectului.

Modelul cererii de solicitare a subvenției în avans, al planului de afaceri şi al declaraţiei pe propria răspundere pot fi descărcate de pe pagina web a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură: http://aipa.gov.md/ro/content/cereri-%C5%9Fi-formulare-obligatorii-pentru-accesarea-subven%C8%9Biilor-%C3%AEn-avans 

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Agenţia de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură, www.aipa.gov.md 

MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt 162, Tel: 022 222 892; Linia fierbinte 022 213 333, e-mail: aipa@aipa.gov.md

Oficiile teritoriale:

Oficiul teritorial Chișinău (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, etaj. 12, bir. 1210, Tel. 022220393). Raza de deservire: mun. Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari

Oficiul teritorial Cahul (or. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102, Tel: 0299 33121). Raza de deservire: Cahul, Taraclia, Cantemir, Vulcănești. 

Oficiul teritorial Edineț (or. Edineț, șos. Bucovinei, 37, Tel: 024624112). Raza de deservire: Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni

Oficiul teritorial Florești (or. Florești, str. Victoriei, 2, Tel: 025027022). Raza de deservire: Florești, Soroca.

Oficiul teritorial Bălți (mun. Bălți, str. Calea Ieșilor, 26, etaj. 3, Tel: 023 135 604). Raza de deservire: mun. Bălți, Glodeni, Râșcani, Fălești, Drochia, Sângerei

Oficiul teritorial Orhei (or. Orhei, str. Ion Creangă 1, Tel: 023 533 291). Raza de deservire: Orhei, Telenești, Rezina, Șoldănești.

Oficiul teritorial Hâncești (or. Hâncești, str. Hîncu Mihalcea, nr. 123, Tel: 026923610). Raza de deservire: Hâncești, Cimișlia, Leova.

Oficiul teritorial Ungheni (or. Ungheni str. Națională, 7, Tel: 023625249). Raza de deservire: Ungheni, Călărași, Nisporeni.

Oficiul teritorial U.T.A Găgăuzia (or. Comrat str. Pobedî, 58, Tel: 029 829 779). Raza de deservire: Comrat, Ceadâr-Lunga, Basarabeasca.

Oficiul teritorial Căușeni (or. Căușeni, str. Mateevici 9, of. 40, Tel: 024 321 110). Raza de deservire: Căușeni, Ștefan Vodă.

Costuri  Serviciul este oferit gratuit.
Alte informații 

Condițiile de subvenționare, sumele oferite, detalierea activităților susținute sunt descrise în Regulamentul privind condițiile şi procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural (Hotărârea Guvernului nr. 507 din 30 mai 2018). 


Versiunea electronică a Regulamentului poate fi accesată pe pagina web a Agenției de Intervenție şi Plăţi pentru Agricultură: http://aipa.gov.md/ro/content/pla%C8%9Bi-%C3%AEn-avans