Alăturați-vă canalului eMoldovaTa pe Telegram

Cadrul Normativ

 
***
 
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=1323
88&lang=ro

Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie
de asistență medicală
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=1319
82&lang=ro

Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=1309
10&lang=ro

***

Compania de Asigurări în Medicină

Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală nr.207/2021

Hotărîrea Guvernului nr.1246/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

***

Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

LEGE Nr. 105/ 2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

HOTĂRÂRE Nr. 1276/ 2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă

Programul Național pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2022-2026 (proiect)

***

Banca Națională a Moldovei

Proiectele de decizii propuse pentru consultare publică precum și anunțurile privind inițierea elaborării proiectelor de decizii sunt publicate pe pagina web a BNM, la compartimentul „Legislație”, secțiunea „Transparența decizională”, sub-secțiunea „Proiecte de decizii supuse consultării publice”.

***

Serviciul Vamal

Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin HG nr. 736 din 10.06.2016

Ordinul nr. 312-O/2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a scutirii de la plata drepturilor de import persoanelor fizice care revin cu traiul în Republica Moldova, care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2022

Strategia națională de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia, aprobat prin HG nr. 1101din 14.11.2018 

Legea nr. 248/2022 privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova și modificarea Codului contravențional nr. 218/2008 

Hotărârea Guvernului nr. 690/2022 cu privire la lista obiectelor de uz personal introduce pe teritoriul Republicii Moldova cu scutire de la plata drepturilor de import la revenirea cetățenilor cu traiul în Republica Moldova

***

Ministerul Finanțelor

Legea nr.248/2022 privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetăţenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova şi modificarea Codului contravenţional nr.218/2008.

Hotărârea Guvernului nr.690/2022 cu privire la lista obiectelor de uz personal introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu scutire de la plata drepturilor de import la revenirea cetăţenilor cu traiul în Republica Moldova.

***

Ministerul Afacerilor Interne

Hotărârea Guvernului nr. 658/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030

Legislație Biroul Migrație și Azil

Legislație călătorie Poliția de Frontieră a RM

***

Agenția Servicii Publice

Acte normative:

˗  Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă;

˗  Legea nr. 1024/2000 a cetăţeniei Republicii Moldova;

˗ Codul familiei nr. 1316-XIV/2000;

˗ Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte;

˗ Legea nr. 269/1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova; 

˗ Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

˗ Hotărârea Guvernului nr.333/2002 pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei;

˗ Regulamentul cu privire la procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului 1144/2018;

˗ Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013;

˗ Hotărârea Guvernului nr. 522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte;

˗ Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenţia Servicii Publice;

˗ Hotărârea Guvernului nr. 329/2012 cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay);

˗ Hotărârea Guvernului nr. 210/2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate;

˗ Hotărârea Guvernului nr. 841/2013 privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic;

˗ Hotărârea Guvernului nr. 181/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere;

˗  Hotărârea Guvernului nr. 125/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova;

˗ Hotărârea Guvernului nr. 1401/2007 privind aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat automatizat “Migraţie şi azil”;

˗ Ordinul comun al ASP şi MAEIE nr.936/263/2022 cu privire la optimizarea proceselor de prestare a serviciilor publice de eliberare a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și de eliberare a autorizației de emigrare prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare;

˗ Instrucțiunile privind modalitatea înmatriculării vehiculelor, comandarea şi eliberarea plăcilor de înmatriculare, aplicarea interdicțiilor şi a marcajului convențional, aprobat prin Ordinul ASP 607/2018;

˗ Regulamentul provizoriu privind modul de programare şi utilizare a modulelor de ”Programare electronică” în procesul de admitere la examenul de obținere a permisului de conducere, aprobat prin Ordinul ASP 748/2021;

˗ Instrucţiunile privind desfăşurarea examenului şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere, aprobat prin Ordinul ASP nr.240/2017;

˗ Ordinul MEC nr. 949 din 29.09.2022 Cu privire la aprobarea Metodologiei desfăşurării examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi documentarea cu permis de conducere;

Legea nr. 248/2022 privind acordarea scutirii de plata dreptului de import pentru cetăţenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova şi modificarea Codului contravenţional nr. 218/2008.

***

Ministerul Educației și Cercetării

Lista documentelor de politici și a actelor normative pe domeniile de competență ale MEC, sau de care se ghidează Ministerul în activitate pot fi  găsite la link-urile: 

https://mec.gov.md/ro/content/cadrul-normativ-1

https://mec.gov.md/ro/content/politici

https://mec.gov.md/ro/content/legislatia

https://mec.gov.md/ro/content/legislatie-0

Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019

Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor de tineret

Proiectul HG cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării

***

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă

LEGE Nr. 105/ 2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

HOTĂRÂRE Nr. 1276/ 2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă

Programului Național pentru Ocuparea Forței de Muncă 2022-2026 (proiect)

***

Biroul Național de Statistică

Legea privind recensământul populației și locuințelor art. 11 alin. (1) litera b) conține prevederi privind colectarea caracteristicilor migraționale ale populației

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și efectuarea Recensământului populației și locuințelor 2024