Alăturați-vă canalului eMoldovaTa pe Telegram

Oportunități de achiziționare a unei locuințe

8. Oportunități de achiziționare a unei locuințe în condiții avantajoase

8.1. Prima casă pentru orișice cetățean - Programul guvernamental ”Prima casă 1”

Programul ”Prima casă I” este un program al Guvernului Republicii Moldova destinat sprijinirii persoanelor care doresc să achiziționeze pentru prima dată o locuință sau să-și mărească spațiul de locuit. Modalitatea de realizare a programului este făcută prin intermediul garanției de stat, ceea ce face ca acest produs să fie mai accesibil tinerilor în comparație cu alte credite imobiliare.

Programul oferă posibilitatea contractării unor credite ipotecare în condiții avantajoase: credite garantate de stat, dobândă avantajoasă și fără comisioane lunare de administrare. Programul este aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Denumirea serviciului  Programul de stat ”Prima casă”
Descrierea serviciului

Scopul Programului de stat ”Prima Casă” constă în facilitarea accesului cetățenilor Republicii Moldova la procurarea unei locuinţe prin contractarea de credite ipotecare garantate parțial de stat. Guvernul garantează 50% din valoarea împrumutului pentru cumpărarea locuinței.


Beneficiar al Programului poate fi orișice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar.

Sunteți eligibil dacă îndepliniți următoarele condiții:

 • Sunteți angajat oficial în câmpul muncii și dispuneți de venituri din surse oficiale;
 • Veniturile Dvs. și/sau ale familiei Dvs. sunt de două ori mai mari decât rata lunară a creditului. Sunt acceptate și veniturile salariale ale rudelor de gradul I.
 • Nu ați deținut în decursul ultimelor 12 luni în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință.
 • Dețineți în proprietate exclusivă sau cu alți membri ai familiei o locuință, cu o suprafață locuibilă de până la 9 m2 pentru fiecare membru al familiei.
 • Dețineți locuințe în sate, dobândite prin moștenire sau donație.
 • Dvs. și/sau soțul/soția nu aveți în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe.

Condițiile acordării creditului:

 • Locuința aleasă pentru procurare trebuie să fie finisată, dată în exploatare şi înregistrată la Agenţia Serviciilor Publice;
 • Valoarea locuinţei procurate - până la 1 milion de lei; 
 • Participația proprie inițială - minim 10% din costul locuinţei;
 • Termenul creditului - până la 25 de ani;
 • Creditul poate fi rambursat anticipat. În acest caz, banca nu va percepe taxe, comisioane sau dobânzi suplimentare
Pașii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de program

Pentru a beneficia de Programul de stat ”Prima Casă”, trebuie să:

1. Vă alegeți locuința pe care doriți să o procurați;

2. Vă adresați uneia dintre băncile participante la Program (sunt listate mai jos) și depuneți următorul pachet de documente:

 • cerere de acordare a creditului;
 • cerere de acordare a garanției din partea statului;
 • buletinul de identitate al solicitantului, buletinul de identitate al soțului/soției, după caz;
 • adeverința de venit proprie a solicitantului, a soțului/soției, după caz;
 • carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţă pentru activitate profesională, proprie şi a soțului/soției, după caz;
 • extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată, precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
 • certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul, soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau comună cu soțul/soția nici o locuință în decursul ultimelor 12 luni;
 • alte documente care confirmă proveniența veniturilor oficiale nete, după caz;
 • raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată, agreată de bancă.
 • băncile au dreptul să solicite și alte documente suplimentare la necesitate, de aceea este binevenit să vă informați pe paginile web ale băncilor respective.

Formularele tipizate ale cererilor şi/ sau altor documente solicitate pot fi descărcate de pe paginile web ale băncilor finanțatoare, portalul www.primacasa.gov.md sau www.odimm.md

3. Vă prezentați, la solicitarea băncii, pentru a semna contractul de credit cu banca și contractul de acordare a garanției de stat cu ODIMM;

4. Depuneți la bancă contribuția proprie de 10% din costul locuinței;

5. Semnați cu vânzătorul contractul de vânzare-cumpărare și, împreună cu reprezentantul băncii, contractul de ipotecă la notar;

6. Prezentați la bancă contractul de vânzare-cumpărare și de ipotecă.

7. Primiți creditul solicitat și transferați vânzătorului banii.

Costuri

Costul creditului „Prima Casă”:

1. Rata dobânzii la creditul acordat. 
Rata anuală maximă a dobânzii efective este flotantă, se revizuie de 2 ori pe an (1 ianuarie-30 iunie şi 1 iulie-31 decembrie) și se publică pe pagina oficială a ODIMM: www.odimm.md. Se calculează ca suma a 3 componente: (i) rata de referință anunțată de BNM pentru Program, calculată ca rata medie ponderată a dobînzilor la depozitele noi atrase în lei cu termenul de la 6 la 12 luni; (ii) marja maximă a băncii finanțatoare - pînă la 3%; (iii) comisionul de garantare - pînă la 0,25% anual din soldul creditului.

Exemplu: Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2018 rata maximă a dobânzii efective constituia 8,07% anual calculată în felul următor: 4,82% (media ponderată a dobînzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni pentru perioada respectivă) + 3% (marja maximă a băncii finanțatoare) + 0,25% (comisionul de garantare).

Băncile finanțatoare sunt obligate să informeze clienții în scris sau prin poșta electronică despre modificările la ratele dobânzii.

2. Comision unic la acordare – până la 1% din suma creditului. 

Băncile nu sînt în drept să perceapă alte taxe adiționale.

3. Taxe de stat pentru perfectarea documentelor. 

În cadrul Programului se aplică taxe reduse de stat:

 • Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor, procurate prin intermediul programului de stat ”Prima Casă” – 0,1% din prețul contractului, dar nu mai puțin decât valoarea indicată în registrul bunurilor imobile.
 • Taxa de stat pentru autentificarea contractelor de ipotecă – 50 lei.

 

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale instituţiilor implicate în Program.

Lista Băncilor participante la Program:

1. BC „Moldindconbank” SA – www.micb.md.

2. BC „Moldova Agroindbank” SA - www.maib.md.

3. BC „Victoriabank” SA – www.victoriabank.md.

4. BC „Mobiasbancă Groupe Société Générale" S.A – www.mobiasbanca.md.

5. BC „Eximbank” SA – www.eximbank.com

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).

MD-2012, Chişinău,  Moldova

Tel : + 373 (22) 29 57 41

Pagina web: www.odimm.md

e-mail: office@odimm.md

Pentru mai multe informații accesați www.primacasa.gov.md sau sunați la linia verde: 022 22 60 65; 022 22 60 53.

Alte informații importante

 Informațiile actualizate despre Programul de stat ”Prima casă” le puteți accesa pe pagina web www.primacasa.gov.md. În timp, pot apărea modificări ale condiţiilor şi costurilor programului, băncilor participante, etc.


Calculatoarele de credite ”Prima Casă” pot fi accesate pe paginile web ale băncilor participante.


După acordarea creditului de către bănci, locuința procurată în cadrul programului va fi gajată în proporție de 50% în beneficiul statului și 50% în beneficiul băncii.


Garanția de stat este activată în cazul în care solicitantul intră în incapacitate de plată a creditului. Scopul garanției este de a asigura banca că statul va plăti la scadență obligațiile neonorate de către solicitant. Ulterior, sumele achitate de stat vor fi recuperate în urma vânzării imobilului care a fost procurat în cadrul programului.

 

8.2. Prima casă pentru bugetari – Programul guvernamental ”Prima casă 2”

Programul ”Prima casă 2” este o continuitate a Programului „Prima casă 1”, descris în compartimentul 7.1. Programul a fost creat pentru susţinerea angajaţilor din sectorul public pentru a achiziționa prima locuință. Conform prevederilor Programului statul compensează lucrătorilor bugetari până la 50% din creditul ipotecar luat pentru procurarea locuinței în condițiile Programului „Prima casă 1”.

Denumirea serviciului  Programul de stat ”Prima casă 2” 
Descrierea serviciului

Scopul programului constă în facilitarea accesului angajaților instituțiilor publice la achiziția primei locuințe. 


Beneficiari ai programului de stat ”Prima Casă 2” pot fi toți angajații autorităţilor și instituţiilor publice finanţate integral din bugetul public naţional, care activează de cel puțin un an cumulativ în cadrul autorității, în privința cărora nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare şi care nu au suspendat raportul de serviciu;


Statul compensează lucrătorilor bugetari până la 50% din creditul ipotecar;
Puteți beneficia de compensație, doar dacă dețineți un credit ipotecar obţinut în cadrul Programului „Prima casă 1”, descris în compartimentul de mai sus (compartimentul 7.1).


Volumul compensației lunare se calculează după cum urmează: jumătate din valoarea creditului ipotecar se împarte la 300 luni, echivalent a 25 de ani calendaristici;


Costul locuinței pentru care pot fi acordate compensații din buget nu poate depăși 600 (șase sute) mii lei (valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare).


Compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare pînă la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar.


În cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, oferirea compensației încetează de la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.

Pașii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de serviciu

Pentru a beneficia de compensație în cadrul Programului de stat ”Prima Casă 2”, trebuie să:

1. Aveți deschis un credit ipotecar în condițiile Programului de stat „Prima casă 1”. Pentru aceasta trebuie să parcurgeți etapele descrise în subcapitolul 7.1. 

2. Accesați şi vă înregistrați în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor: portalul www.primacasa.gov.md, rubrica „Compensații Prima casă” (https://crm.primacasa.gov.md/login). 

3. Depuneți o cerere electronică de acordare a compensației prin introducerea datelor privind numărul de identificare (IDNP), numele, prenumele, patronimicul, sexul, starea civilă, angajatorul, funcția deținută. Dacă sunteți căsătorit(ă), este necesar să introduceți datele despre soț/soție.

Cererea de acordare a compensației se consideră recepționată de la momentul în care primiți la adresa electronică indicată o notificare de confirmare a recepționării acesteia, generată în mod automat de Registru.

4. Încărcați în Registru electronic versiunea scanată a următoarelor documente:

 • copia buletinului de identitate, după caz, copia buletinului soțului/soției;
 • contractul de vânzare-cumpărare, contractul de credit și contractul de ipotecă, încheiate în cadrul Programului de stat „Prima casă 1”;
 • formularul-tip completat şi semnat de angajator/ angajatori, privind data încadrării în instituţia publică, precum și confirmarea lipsei sancțiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate;

5. Prezentați Serviciului de deservire a programelor de stat din Trezoreria Regională Chișinău-bugetul de stat, din cadrul Ministerului Finanţelor (operatorului registrului), nu mai târziu de 60 zile de la confirmarea electronică a depunerii cererii, originalul formularului-tip semnat de angajator/ angajatori;

6. Sunteți înștiințat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din momentul depunerii originalului formularului-tip, despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor beneficiari de compensații.

7. Din momentul în care ați fost înștiințat despre acceptul de acordare a compensației, în termen de 3 zile lucrătoare, urmează să încărcați în Registru versiunea scanată a formularului-tip de confirmare a datelor bancare aferente creditului ipotecar eliberat de bancă.

Formularele tipizate ale documentelor solicitate pot fi descărcate de pe portalul www.primacasa.gov.md

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Trezoreria Regională Chișinău-bugetul de stat, Ministerul Finanţelor 

str. Constantin Tănase 7, mun. Chişinău
MD-2005, Republica Moldova
Tel.: +(373) 22 26 25 23
Fax.: +(373) 22 26 25 17

Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor:

http://www.primacasa.gov.md, opțiunea „Compensații Prima casă”

Informații actualizate despre Programul de stat ”Prima casă 2”

Costul serviciului Programul nu implică costuri adiționale decât cele menţionate în compartimentul 7.1.
Alte informații importante

Refuzul de a acorda compensația de stat poate interveni în următoarele cazuri:

 • costul locuinței depășește 600 (șase sute) mii lei (valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare);
 • termenul de prezentare a originalului formularului semnat de angajator depășește 60 de zile de la confirmarea electronică a depunerii cererii;
 • au fost introduse în Registru date personale eronate.

Numărul cererilor acceptate pentru finanţare într-un an financiar depinde de volumul alocațiilor prevăzute în bugetul de stat;

Cadrul normativ aferent programului:

 • Legea nr. 293 din 21 decembrie 2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”
 • Hotărârea Guvernului nr. 567 din 20.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare
  din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul 
  public participanți  în cadrul Programului de stat „Prima casă”

 

8.3. Prima casă pentru familiile cu copii – Programul guvernamental ”Prima casă 3”

Programul ”Prima casă 3” este o continuitate a Programului „Prima casă 1”, descris în compartimentul 7.1. Programul a fost creat pentru susţinerea familiilor cu copii pentru a achiziționa prima locuință sau pentru a extinde spațiul de locuit. Conform prevederilor Programului statul compensează famliilor cu copii de la 10% pînă la 100% din creditul ipotecar, luat pentru procurarea locuinței în condițiile Programului „Prima casă 1”, în funcție de numărul copiilor în familie.

Denumirea serviciului  Programul de stat ”Prima casă 2” 
Descrierea serviciului

Scopul programului constă în facilitarea accesului familiilor cu copii la achiziția primei locuințe. 


Beneficiari ai programului de stat ”Prima Casă 3” poate fi orișice persoană fizică care este părinte și/sau tutore/curator al unui sau mai mulți copii. 


Statul achită 10% din prețul locuinței pentru familiile cu un copil, 25% – pentru familiile cu doi copii, 50% – pentru familiile cu trei copii, iar pentru cei care au 4 și mai mulți copii statul achită toată suma din creditul ipotecar, familia achitînd doar dobînzile.


Puteți beneficia de compensație, doar dacă dețineți un credit ipotecar obţinut în cadrul Programului „Prima casă 1”, descris în compartimentul de mai sus (compartimentul 7.1).


Volumul compensației lunare se calculează după cum urmează: valoarea creditului ipotecar se înmulțește cu procentajul atribuit în funcție de numărul de copii minori și se împarte la 216 luni (numărul de luni echivalent a 18 ani calendaristici).


Suma compensației bănești se revizuiește, la cerere, dacă în familie s-a schimbat nr. de copii sau dacă copilul/copiii au împlinit vârsta de 18 ani.
Dreptul de compensație bănească lunară se acordă doar unuia dintre părinți/tutori/curatori.


Costul locuinței pentru care pot fi acordate compensații din buget nu poate depăși 1 milion de lei (valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare).


Compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare pînă la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar.


În cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, oferirea compensației încetează de la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.

Pașii de urmat şi documente necesare pentru a beneficia de serviciu

Pentru a beneficia de compensație în cadrul Programului de stat ”Prima Casă 3”, trebuie să:

1. Aveți deschis un credit ipotecar în condițiile Programului de stat „Prima casă 1”. Pentru aceasta trebuie să parcurgeți etapele descrise în subcapitolul 7.1. 

2. Accesați şi vă înregistrați în Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor: portalul www.primacasa.gov.md, rubrica „Compensații Prima casă” (https://crm.primacasa.gov.md/login).

3. Depuneți o cerere electronică de acordare a compensației prin introducerea datelor privind numărul de identificare (IDNP), numele, prenumele, patronimicul propriu și ale copilului/copiilor Dvs., și/sau ale copilului/copiilor luat/luați sub tutelă/curatelă, sexul, starea civilă.
Cererea de acordare a compensației se consideră recepționată de la momentul în care primiți la adresa electronică indicată o notificare de confirmare a recepționării acesteia, generată în mod automat de Registru.

4. Încărcați în Registru electronic versiunea scanată a următoarelor documente:

 • contractul de vânzare-cumpărare, contractul de credit și contractul de ipotecă, încheiate în cadrul Programului de stat „Prima casă 1”;
 • certificatul de naștere a copilului/copiilor;
 • dispoziția autorității tutelare teritoriale cu privire la instituirea tutelei/curatelei, după caz.

5. Sunteți înștiințat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării cererii de acordare a compensației bănești, despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor beneficiari de compensații.

6. Lista cererilor de acordare a compensațiilor bănești validate este disponibilă pe pagina web oficială a Programului de stat „Prima casă”, cu indicarea codului atribuit și a numărului de ordine din listă.

7. Compensațiile bănești se acordă în limita volumului alocațiilor prevăzute în bugetul de stat și în funcție de numărul de ordine din listă. Cererile înregistrate și validate, dar neacceptate pentru finanțare din motivul consumării alocațiilor prevăzute în acest scop în anul înaintării cererii rămîn în lista de așteptare, pasibile pentru finanțare în anul bugetar următor.

8. Dacă ați fost selectat pentru acordarea compensației bănești, în termen de 3 zile lucrătoare sunteți înștiințat despre acordarea compensației bănești lunare. 

9. Transferul compensației bănești se efectuează lunar, pe parcursul anului bugetar, de către Ministerul Finanțelor, direct la contul utilizat de către Dvs. la instituția creditară pentru decontările aferente creditului ipotecar.

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor:

http://www.primacasa.gov.md, opțiunea „Compensații Prima casă”

Informații actualizate despre Programul de stat ”Prima casă 2”

 

Costul serviciului Programul nu implică costuri adiționale decât cele menţionate în compartimentul 7.1.
Alte informații importante

Refuzul de a acorda compensația de stat poate interveni în cazul în care au fost introduse în Registru date personale eronate sau nevalabile.


Numărul cererilor acceptate pentru finanţare într-un an financiar depinde de volumul alocațiilor prevăzute în bugetul de stat;


Cadrul normativ aferent programului:

 • Legea nr. 293 din 21 decembrie 2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat „Prima casă”
 • Hotărârea Guvernului nr. 797 din 01.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești pentru familiile cu copii, participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă”