Alăturați-vă canalului eMoldovaTa pe Telegram

Servicii de documentare

Agenția Servicii Publice (ASP) este instituția care prestează un set larg de servicii pentru documentarea populației: înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului, decesului, eliberarea buletinului de identitate, pașaportului, înregistrarea evaluarea bunurilor imobile, identificarea și înmatricularea vehiculelor, etc. Serviciile se prestează în cadrul oficiilor ASP amplasate în fiecare raion/ municipiu de pe teritoriul Republicii Moldova. În anul 2018 a început crearea în toate raioanele țării a unor centre multifuncționale ale ASP ce activează după principiul ghișeului unic. În aceste centre pot fi solicitate mai multe servicii într-un singur loc: servicii de documentare şi evidenţă a populaţiei, înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept (întreprinderilor), înmatricularea vehiculelor, înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora. Totodată,vă informăm că, mai multe servicii publice sunt disponibile on-line, de la distanță, prin accesarea Portalului Serviciilor Electronice http://e-services.md. Procedura și toate detaliile privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei le puteți găsi pe pagina web a ASP (www.asp.gov.md). O procedură importantă care este obligatorie și îi vizează pe cetățenii reveniți de peste hotare este transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate. Acest serviciu poate fi solicitat la subdiviziunile Agenției Servicii Publice sau la Misiunile diplomatice sau Oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate, dacă vă aflaţi peste hotare.

 

Agenției Servicii Publice este în proces continuu de modernizare și dezvoltare a serviciilor publice, atât prin crearea condițiilor favorabile pentru prestarea serviciilor de o calitate înaltă, cât și prin optimizarea și simplificarea proceselor operaționale prin implementarea unor mecanisme electronice și informaționale fiabile, flexibile și eficiente.

În acest sens putem menționa cele mai importante realizări și activități realizate:

1) La data de 12 mai 2022 a fost adoptată Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 118 (în vigoare din 03.07.2022, prin care au fost supuse amendării Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte și Legea nr. 269/1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova în vederea:

a) asigurării cu acte de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova a tuturor categoriilor de copii, inclusiv și a celor ai căror părinți/unicul părinte se află la muncă în străinătate;

Astfel, în cazul copilului separat de părinți (părinții/unicul părinte ai căror se află temporar în altă localitate din ţară sau de peste hotare, ori nu-și pot realiza obligațiile pentru creșterea, îngrijirea și educația copilului din cauza problemelor de sănătate), inclusiv al celuia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial, cererea pentru eliberarea actelor de identitate se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competență teritorială este locul aflării sau de plasament al copilului, cu prezența obligatorie a acestuia.

b) optimizării proceselor de prestare a serviciilor publice de eliberare a actelor de identitate și de obținere a autorizației de emigrare de către cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova care vor să-și stabilească domiciliul în străinătate, precum și de către acei care deja s-au stabilit cu domiciliul în străinătate. 

2) La data de 09.11.2022 a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor acte normative (Hotărârea Guvernului nr. 333/2002, Hotărârea Guvernului nr.125/2013 Hotărârea Guvernului nr.929/2006) (optimizarea proceselor operaționale de prestare a serviciilor publice de eliberare a actelor de identitate și de obținere a autorizației de emigrare pentru cetățenii Republicii Moldova) (număr unic 508/MAI/2022), care prevede;

a) optimizarea proceselor operaționale de prestare a serviciilor publice de  eliberare a actelor de identitate și de obținere a autorizației de emigrare pentru cetățenii Republicii Moldova;

b) prestarea serviciilor prin împuternicirile de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower);

Astfel, cetățenii au posibilitatea să acorde împuterniciri de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnate în Registrul de reprezentare a împuternicirilor în baza semnăturii electronice (MPower), într-un mod complet autonom și gratuit, unor persoane care vor acționa în numele lor pentru ridicarea actelor de identitate, precum și în cazul depunerii cererii pentru eliberarea actelor de identitate prin reprezentat pentru categoriile speciale de persoane (persoane imobilizate, persoane aflate la tratament prin constrângere, persoane aflate în arest preventiv sau în detenţie, persoane imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă).

c) reducerea listei documentelor prezentate ca urmare a schimbului de date prin intermediul Platformei guvernamentale de interoperabilitate (MConnect), și anume:

- a documentelor confirmative pentru prestarea serviciilor publice persoanelor care beneficiază de înlesniri;

- a unor documente pentru obținerea autorizației de emigrare (certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, documentul ce atestă excluderea din evidenţa militară – în cazul persoanelor supuse militar; adeverinţa privind predarea carnetului de pensionar – în cazul beneficiarilor de pensii din partea statului).

Informația privind obținerea autorizației de emigrare de către cetățenii Republicii Moldova vă fi comunicată autorităților competente (serviciilor teritoriale de asistență socială, centrelor administrativ-militare, Serviciului de Informații și Securitate) de către Agenția Servicii Publice, în regim on-line, ca urmare a integrării sistemelor informaționale pe platforma de interoperabilitate MConnect.

3) Potrivit prevederilor Hotărâri Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, în redacția Hotărârii Guvernului nr.569/2022, începând cu 01.08.2022 au fost  diminuate termenele și tarifele pentru prestarea serviciului de obținere a autorizației de emigrare și pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova.

Astfel, tariful pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova în termen de 20 de zile lucrătoare a fost diminuat de la 850 lei la 650 lei, iar termenul de obținere a autorizației de emigrare - de la 3 luni la 20 de zile lucrătoare. 

4) Potrivit prevederilor Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013, în redacția Hotărârii Guvernului nr.524/2022, începând cu 26.07.2022 cetățenii pot solicita livrarea actului de identitate la domiciliul sau la reședința temporară, sau la locul aflării persoanei de către furnizorul de servicii poștale prin intermediul serviciului guvernamental de livrare (MDelivery).

Astfel, cu începere de la 28.07.2022 a fost lansat în regim de pilotare pe o perioadă de 90 de zile în toate serviciile de eliberare a actelor de identitate, serviciul de intermediere privind recepționarea și procesarea cererilor pentru livrarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova prin intermediul serviciului guvernamental de livrare (MDelivery). 

Iar, cu începere de la 24.10.2022- 23.12.2022 serviciul  guvernamental de livrare (MDelivery) a fost extins  în patru misiuni diplomatice și oficii consulare ale Republicii Moldova cu sediile în Austria, România, Suedia și Ungaria. Ulterior, proiectul va fi extins în toate misiunile diplomatice și oficiile consulare. 

În prezent, MDelivery are integrați cinci furnizori de servicii poștale, care asigură livrarea documentelor atât la nivel național, cât și internațional: Î.S. „Poșta Moldovei”, Nova Poshta, Muvi Express, FAN Courier și DHL.

Începând cu 1 ianuarie 2023 Agenţia Servicii Publice va înregistra gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

http://www.asp.gov.md/ro/agentia/noutati/2022-09-23

 

7.1. Transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate

Denumirea serviciului Transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate
Descrierea serviciului Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii
Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea exactă a informaţiei din cuprinsul acestora în
registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.
 Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.
 Se supun transcrierii, în mod obliagtoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. 
 Se supun procedurii de transcriere următoarele acte de stare civilă:
 actele de naştere;
 actele de căsătorie;
 actele de desfacere a căsătoriei;
 actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 actele de deces.
 Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă
întocmite în străinătate, supralegalizate/apostilate traduse şi autentificate notarial în modul stabilit.
Pașii de urmat şi documente
necesare pentru
a beneficia de program

Pentru a transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente din străinătate în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova trebuie să parcurgeți următoarele etape:
1. Depuneți cererea privind transcrierea actelor de stare civilă la oficiul Agenției Servicii Publice/ Centrul multifuncțional din raionul în a cărui rază aveți domiciliul sau reședința. Cererea poate fi depusă și la la Misiunile diplomatice sau Oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate, dacă vă aflați peste hotare, împreună cu următorul set de deocumente: 

 • copia actului de stare civilă, extrasul de pe act sau sctul de stare civilă, eliberat de organele competente din străinătate legalizat/apostilat în modul stabilit şi tradus, după caz;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite
 • actul de identitate a cel puţin unui părinte cetăţean al Republicii Moldova (pentru copii minori) (în cazul certificatului de naștere);
 • actul de identitate a declarantului (în cazul certificatului de deces);
 • actele de stare civilă care atestă gradul de rudenie între declarant şi decedat (în cazul certificatului de deces); 
  Opțional:
 • actele de naştere a părinţilor copilului, care vor servi temei pentru înscrierea naţionalităţii părinţilor, (în cazul certificatului de naștere);
 • actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tata, cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii (în cazul certificatului de naștere);
 • actul de identitate a soţului cetăţean străin;
 • certificatul de căsătorie, în cazul deţinerii acestuia;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare

2. Cererea privind transcrierea actului de stare civilă solicitat va fi examinată și executată în termen de 15 zile calendaristice,
exceptîndu-se termenul de transmitere poştală
3. După aprobarea dosarului, Oficul ASP/Misiunea diplomatică/Oficiu consular al Republicii Moldova transcrie actul
de stare civilă solicitat şi eliberează solicitantului certificatul de stare civilă respectiv.
4. Transcrierea actelor de stare civilă se realizează şi la cererea reprezentantului titularului actului de stare civilă la prezentarea
împuternicirii respective (dovada împuternicirii reprezentării poate fi: procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce
confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat etc.). În asemenea cazuri suplementar la cererea se prezintă
originalul împuternicirii şi actul de identitate a mandatarului.

Costuri

Examinarea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă:

 • mai mult de 15 zile calendaristice: gratuit;
 • 15 zile calendaristice: 50 lei;
 • 5 zile lucrătoare: 100 lei;
 • 24 ore: 150 lei;
 • 1 oră: 250 lei.
Unde vă puteți adresa, datele de contact ale
instituţiilor implicate în
Program.

Subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice/ Oficiile stării civile/ Centrele multifuncționale
Activează în fiecare raion, inclusiv în mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia. Datele de contact și adresele le puteți găsi prin accesarea paginii web www.asp.gov.md.


Call centrul Agenției Servicii Publice - servicii de suport informaţional şi de comandă a documentelor:
(022)257-181, (022)257-165, (022)257-173, (022)267-266, (022)267-273
Programare online: (022) 257-127, 067 404 338

 

7.2. Procedura de circulaţie în Republica Moldova cu unităţile de transport înmatriculate în alte state

Dacă aveți automobil cu numere de înmatriculare străine nu puteți să circulați cu acesta pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de șase luni pe durata unui an.  Dreptul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 180 de zile pe an îl vor avea doar autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate şi care deţin permis de conducere în ţară în care îşi au domiciliul, cu condiția achitării vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul ţării noastre.
Vinieta poate fi procurată la orice filială a băncii Moldova Agroindbank, la terminalele de plată (QIWI, Paynet, Paymaster și MMPS), dar și online, accesând pagina web www.vinieta.gov.md, prin intermediul Serviciului Guvernamental de plăți electronice (MPay). Mijloacele de transport auto declarate prin acţiune pe teritoriul vamal pentru care a expirat termenul de 180 de zile sunt identificate şi aduse de către Inspectoratul Național de Patrulare,  Poliţia de Frontieră sau Echipele Mobile ale Vămii către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră pentru a fi scoase de pe teritoriul vamal al țării. Dacă ați încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal veți achita cheltuielile de escortare (0,15 euro/km). Pentru a rezolva problema respectivă, urmează să treceți prin procedura de înmatriculare a vehiculelor importate în Republica Moldova.

 

7.3. Procedura de înmatriculare a vehiculelor importate în Republica Moldova

Procedura de înmatriculare a vehiculelor importate în Republica Moldova constă în: Pasul I: Scoaterea vehiculului din registrele statelor în care au fost înregistrate. De obicei, acest lucru se efectuează de către persoana pe numele căreia este înregistrat autoturismul. După aceasta, în paşaportul tehnic se precizează că autoturismul a fost radiat din registrul ţării respective. Pasul II: Adresarea la biroul vamal. La biroul vamal prezentați paşaportul tehnic unde este precizat că autoturismul a fost radiat din registrul altei țări, actul în baza căruia proprietarul are dreptul să o înmatriculeze în R. Moldova (contract de vânzare-cumpărare, procură, act de vânzare-cumpărare, factură ş.a.), certificatul de achitare a vinietei. La prezentarea acestor documente biroul vamal vă
emite o chitanţă. Pasul III: Achitarea taxelor vamale la bancă. Cu chitanța eliberată, mergeți la banca din cadrul postului vamal şi achitați suma accizei şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale. Pasul IV: Eliberarea certificatului de vămuire. După achitarea taxelor cuvenite, Serviciul vamal vă
eliberează un certificat cu care mergeți la Agenția Servicii Publice pentru înregistrarea vehiculului în Republica Moldova. Pasul V. Înregistrarea vehiculului în Republica Moldova. Cu certificatul de la Serviciul vamal și actele solicitate pentru înregistrare mergeți la Agenția Servicii Publice. Actele solicitate și costurile acestei proceduri le puteți găsi pe pagina web a Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md, rubrica ”Vehicule/Înmatricularea vehiculelor importate”.