Join eMoldovaTa channel on Telegram

Reintegration of Children

4. (Re)integrarea copiilor în sistemul de educație și recunoașterea calificărilor 

În acest compartiment veți găsi informații despre serviciile care vă ajută să înscrieți copiii în instituțiile de învățământ din țară după revenirea de peste hotare sau să asigurați integrarea lor pe piața muncii în baza actelor de studii din străinătate.

Pentru a asigura (re)integrarea copiilor reveniți în instituțiile de învățământ preșcolar urmează să consultați procedura de înscriere a copiilor în grădinițe descrisă în subcapitolul 4.1.

Pentru a asigura (re)integrarea copiilor reveniți în instituțiile de învățământ la una din treptele de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional-tehnic, superior urmează să treceți prin procedura de recunoaștere, echivalare a studiilor efectuate în străinătate, descrisă în subcapitolul 4.2. Procedura respectivă se efectuează pentru a identifica diferențele dintre programele de studii din Republica Moldova față de cele din străinătate și a asigura plasarea copiilor la etapa corespunzătoare de învățământ. 

De asemenea, serviciul de recunoaștere, echivalare a studiilor efectuate în străinătate poate fi accesat în cazul în care vi se solicită recunoașterea și echivalarea actelor de studii sau calificărilor obținute în străinătate pentru a trece la următorul nivel de studii în instituțiile de învățământ din țară sau pentru angajare pe piața muncii.

4.1. Procedura de înscriere a copiilor la grădiniță

Denumire serviciu Înscrierea copiilor la gradinițe
Descrierea serviciului

Înscrierea în grădiniţele de stat se face fără perceperea unei taxe de înscriere, iar discriminările de orice natură sunt interzise. 


Înscrierea la grădinițe se realizează prin intermediul Direcțiilor raionale/municipale de învățământ/educație sau instituțiilor de învățământ preșcolar (grădinițelor). 


În cazul municipiului Chișinău înscrierea la grădinițe se efectuează exclusiv în regim online prin intermediul portalului electronic https://www.egradinita.md/


În cazul localităților cu mai multe grădinițe, selectarea instituției se efectuează în dependență de locul de trai, conform districtului școlar (teritoriu înregistrat în raza instituției de învățământ preșcolar).


Înscrierea copiilor în grădiniţe se face, de regulă, în lunile iunie-august sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în limita locurilor disponibile.


Înscrierea copiilor în instituţiile de educație timpurie publice are loc de la vîrsta de 3 ani în ordinea depunerii cererii, în limita locurilor disponibile;


Dacă în localitate există grădinițe cu grupe de creșă, în limita locurilor disponibile, pot fi înscriși și copiii mai mici de 3 ani. Înscrierea la creșă se face doar în formă fizică, prin adresarea la managerul grădiniței sau responsabililor din cadrul Direcției raionale/municipale de învățământ/educație.


Prioritate se oferă copiilor în următoarele cazuri:

 • educaţi de un singur părinte;
 • care se află sub tutelă sau altă formă de protecție;
 • cu dezabilități;
 • părinţii cărora au dezabilități severe;
 • ai căror părinţi îşi fac serviciul militar;
 • celor din familiile cu mulţi copii (3 şi mai mulţi copii de vârstă timpurie şi şcolară), din gemeni, triplezi sau cvadrupleți etc.;
 • care au un frate sau o soră înmatriculat/ă în instituția respectivă;
 • părinții sau alți reprezentanți legali ai cărora sunt angajați ai instituției respective.
Pașii de urmat pentru a beneficia de serviciu

Pentru înscrierea copiilor la grădinițe urmează să întreprindeți urmărorii pași:

1. Vă adresați la grădinița din localitate sau la Direcția raională/municipală de învățământ/educație, dacă locuiți în oraș. În cazul municipiului Chișinău înscrierea se face exclusiv în mod online prin intermediul portalului https://www.egradinita.md/. Pentru a afla mai multe detalii despre înscrierea online accesați de pe acest portal Ghidul online  sau Ghidul video.

2. La înscrierea copiilor în rând la grădinițe aveți nevoie de următoarele acte: 

 • Copia buletinului părintelui (sau act de tutelă).
 • Copia adeverinței de naștere a copilului.
 • Document care confirmă locul de ședere în districtul arondat, după caz.

3. La primirea în grădinițe este necesar să prezentați următoarele acte:

 • Îndreptarea eliberată de Direcția raională/municipală de învățământ/educație sau administraţia publică locală.
 • Cerere.
 • Copia certificatului de naştere al copilului.
 • Extrasul din istoria dezvoltării copilului cu concluziile despre starea sănătăţii lui.
 • Certificatul despre contactul cu bolile contagioase.
 • Decizia consultaţiei medico-psiho-pedagogice.
 • Copia certificatului de tutelă a copiilor, părinţii cărora sunt plecaţi din ţara, decedaţi, lipsiţi de drepturi de a fi părinte, după caz.

 

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Gradinița din localitate/ sector, conform locului de trai
Direcțiile raionale/municipale de învățământ/educație
Activează în fiecare raion, inclusiv în mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia. 

Pentru mun. Chișinău, în cazul întrebărilor legate de înregistrarea online, telefon de contact: (+373) 22 23 52 84, e-mail: egradinita@pmc.md 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării: www.edu.gov.md
Direcția cadrul național al calificărilor

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1

Casa Guvernului

MD-2033 Chişinău Republica Moldova

Tel: (+373) 22 21 03 78

Costuri Serviciul este gratuit.
Alte informații importante

Refuz de înscriere a copilului la grădiniță poate fi obținut din următoarele motive:

 • Dacă nu au fost anexate actele solicitate;
 • Necorespunderea districtului la care este arondat copilul;
 • Către 1 septembrie dacă copilul a făcut vârsta de 7 ani;
 • Lipsa de locuri în grădiniță din district(în limita locurilor vacante).

 

 

4.2. Recunoașterea şi echivalarea studiilor efectuate în străinătate

Denumire serviciu Recunoaşterea și echivalarea studiilor
Descrierea serviciului

Serviciul se aplică în cazul în care, după revenirea de peste hotare, apare necesitatea de a înscrie copiii la o instituție de învățământ din țară sau când angajatorii solicită echivalarea actelor de studii în procesul de angajare în câmpul muncii.


Scopul serviciului este de a identifica diferențele în programele de studii, a orienta copiii reveniți din migrație la nivelul de studii corespunzător și, după caz, a recomanda susținerea/ recuperarea diferențelor de program. Recunoașterea actelor de studii sau a calificării obținute peste hotare, permite, de asemenea, accesul la următorul nivel de studii sau la ocuparea unui loc de muncă în țară.


În cazul copiilor reveniți, care nu au primit document de absolvire (atestat/diplomă) de la instituția din străinătate, pentru a continua studiile la una din treptele de învățământ (primar, gimnazial, liceal, profesional-tehnic, superior), urmează să solicitați serviciul de recunoaștere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate.


În cazul copiilor reveniți, care au primit document de absolvire (atestat/diplomă) a unei instituții de învăţământ din străinătate, urmează să solicitați serviciul de recunoaștere şi echivalare a actului de studii eliberat peste hotare.

Pașii de urmat pentru a beneficia de serviciu

În cazul solicitării recunoașterii şi echivalării perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor primare sau gimnaziale urmează să:

1. Vă adresați instituției de învățământ în care doriți să fie continuate studiile și să solicitați acceptul directorului pentru înscriere.

2. Depuneți la Direcția raională/municipală de învățământ/educație sau la Instituţia de învăţământ în care solicitați înscrierea la studii, un dosar cu următoarele acte:

 • Cererea tipizată de solicitare a serviciului adresată Direcției raionale/municipale de învățământ sau Instituției de învățământ ;
 • Foaia matricolă / certificatul despre reușită (situaţia școlară), în original şi în copie xerox, precum și traducerea legalizată la notar în limba de stat sau o limbă de circulație internațională (engleza / franceza);
 • Situaţia școlară anterioară plecării în străinătate, dacă este cazul;
 • Acceptul directorului instituției de învățământ la care se solicită înscrierea;
 • Documente personale de identitate, în copie xerox şi traducere legalizată, dacă este cazul;
 • Procură notarială, dacă este cazul.

În cazul solicitării recunoașterii şi echivalării perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor liceale, profesional-tehnice sau superioare urmează să:

1. Vă adresați instituției de învățământ în care doriți să fie continuate studiile și să solicitați acceptul directorului/rectorului pentru înscriere.

2. Depuneți la Centrul de Telecomunicații Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE) un dosar cu următoarele acte:

 • Cerere tipizată de solicitare a serviciului adresată Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;
 • Acceptul directorului/rectorului instituţiei de învățământ la care se solicită înscrierea;
 • Situaţia școlară anterioară plecării în străinătate;
 • Actul de studii, în baza căruia a fost posibilă continuarea studiilor în străinătate – în copie xerox a originalului, legalizată (după caz);
 • Actul de studii obţinut în străinătate – în copie xerox a originalului legalizată (dacă este în limba română sau limba engleză) sau traducerea legalizată în original (cu excepţia actelor de studii eliberate în limba engleză); 
 • Documentul școlar/foaie matricolă, pe ani școlari şi clase promovate, din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute (copie xerox şi traducere legalizată cu excepţia celor eliberate în limba engleză);
 • Procură notarială (după caz);
 • Copie xerox a pașaportului (paginile care cuprind datele de identificare). 

În cazul solicitării recunoașterii şi echivalării actului de absolvire a unei instituții de învățământ din străinătate urmează să depuneți la Centrul de Telecomunicații Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE) un dosar cu următoarele acte:

 • Cerere tipizată adresată Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, prin care se solicită recunoașterea şi echivalarea actului de studii
 • Actul de studii – copie xerox a originalului legalizată (dacă este în limba română) sau traducere legalizată în original (cu excepţia actelor de studii eliberate în limba engleză);
 • Supliment la Diplomă / foaie matricolă şi/sau alte documente adiționale (copie xerox legalizată):
  - pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării / recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente;
  - pentru statele care nu sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate;
 • Actul de studii, în baza căruia a fost posibilă continuarea studiilor în străinătate – copie xerox a originalului, legalizată (după caz);
 • Procură notarială (după caz);
 • Copie xerox a pașaportului (paginile care cuprind datele de identificare).

Formularul cererilor tipizate poate fi descărcat de pe pagina web a  Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării: www.edu.gov.md 

Unde vă puteți adresa, datele de contact ale prestatorului

Centru Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE) str. Alecu Russo 1,  et. 7, of. 77B

Chişinău, Republica Moldova

Telefon: (+373 22) 45 00 01

e-mail: ctice.edu@gmail.com

Program de primire: luni, marți, joi, între orele 09:00 – 13:00

Dosarul plic se depune la CTICE sau se remite prin poștă.

Direcțiile raionale/municipale de învățământ/educație
Activează în fiecare raion, inclusiv în mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia. 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării: www.edu.gov.md
Direcția cadrul național al calificărilor

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1

Casa Guvernului

MD-2033 Chişinău Republica Moldova

Tel: (+373) 22 21 03 78

Costuri Serviciul este gratuit.
Alte informații importante

Durata procedurii de recunoaștere și echivalare: 30 de zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet.


În cazul în care termenul de perfectare a Dosarului a fost depășit, solicitantul va fi anunțat în scris, prin poșta electronică sau prin telefon în legătură cu motivele acestei întârzieri.


Pentru procedura de recunoaștere și echivalare, pot fi solicitate de la titularul dosarului și alte documente relevante pentru evaluarea studiilor, după caz.


Lista statelor care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la Haga poate fi consultată pe pagina web: https://www.hccnet/en/states/hcch-members