Присоединяйтесь к каналу eMoldovaTa в Телеграмме

Самые распространенные вопросы

În coresp.cu art.3621alin.4 din Cod.penal, Victima migrației ilegale e/e absolvită de răspundere penală pentru faptul intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau al ieșirii de pe acest teritoriu, precum și pentru faptele de deținere și folosire a doc.oficiale false în scopul organizării migrației sale ilegale.
În conformit.cu art.1 alin.4 din Legea 269/1994 în cazuș în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, e/e necesar consimțământul, exprimat prin prin declarație, al ambilor părinți ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanți legali consimțământul acestora, exprimat prin decizie  a autorității tutelare. Nerespectarea preved.legale indicate supra poate duce la atrag.la răspundere penală p/u scoaterea ilegală a copiilor din țără în temeiul art.207 Cod penal.
La momentul actual, Republica Moldova aplică 14 Acorduri internaţionale în domeniul asigurării/securităţii sociale, bazate pe principiul proporţionalităţii, potrivit căruia fiecare stat contractant la acord achită partea de pensie calculată pentru perioada de cotizare realizată pe propriul teritoriu, semnate cu următoarele state: Republica Bulgaria, Republica Portugheză, România, Marele Ducat de Luxemburg, Republica Estonia, Republica Cehă, Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Polonă, Ungaria, Republica Lituania, Republica Federală Germania, Republica Turcia, Republica Belarus. 
 Pentru a beneficia de pensie din partea statului cu care este semnat acordul de securitate socială pentru stagiul de cotizare realizat pe teritoriul altui stat contractant, este necesar să se adreseze la CNAS sau la instituția competentă de pe teritoriul acestui stat la atingerea vârstei de pensionare, pentru a completa Formularul – Cerere de solicitare a unei pensii. 
La cererea depusă de către solicitant privind acordarea pensiei, în mod obligatoriu, se prezintă următoarele documente în original și copii:
- actul de identitate valabil la momentul depunerii cererii  emis pe teritoriul  unuia dintre statele contractante;
- documente doveditoare privind activitatea în muncă realizată pe teritoriul statului contractant;
- rechizitele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii şi adresei băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul;
- procura (după caz)., alte documente doveditoare după caz.
  Documentele pot fi depuse la CNAS precum şi la instituţia competentă a altui stat contractant.
Dat fiind faptul că există Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania în domeniul securităţii sociale, semnat la 12.01.2017, în vigoare de la 01.03.2019, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare pe teritoriu unuia dintre statele contractante au dreptul la anumite prestaţii menţionate în art. 2 pct. (1) al acordului prenotat. De exemplu, dacă persoana întruneşte condiţiile de stabilire a unei pensii pentru limită de vârstă conform legislaţiei Republicii Moldova (59 şi 6 luni de ani pentru femei până la 01.07.2022 şi 63 de ani pentru bărbaţi), precum şi a realizat un stagiu de cotizare pe teritoriul Republicii Moldova, ea are dreptul să beneficieze de pensia stabilită de către CNAS, care va fi exportată lunar pe contul bancar deschis pe teritoriul Germaniei. În acest sens, persoana trebuie să se adreseze la instituţia competentă din Germania, depunând cererea respectivă pe formularul MD/DE 1, care trebuie fi semnată şi datată de solicitant, anexând copiile documentelor confirmative, corespunzător tipului de pensie solicitat.
Actele necesare pot fi depuse la CNAS sau la instituţia competentă a altui stat unde are domiciliu:
 - actul de identitate valabil la momentul depunerii cererii, 
- carnetul de muncă,
- diploma de studii superioare la secţia zi realizate până la 01.01.1999 (după caz),
- diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat (după caz),
- livretul militar (după caz),
- certificatul de căsătorie (după caz),
- certificatul/adeverinţa de naştere a copilului (după caz),
- certificatul de schimbare a numelui, prenumelui (după caz),
- rechizitele bancare ale contului bancar deschis pe teritoriul altui stat (IBAN; SWIFT; VALUTA) – să  fie menţionat obligatoriu, dacă nu este indicat , răspunsul nu este corect!
- procura (după caz)
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asigură elaborarea, promovarea și dezvoltarea politicilor în domeniul autentificării, recunoașterii și echivalării actelor de studii și a calificărilor. Direcția Cadrul național al calificărilor, subdiviziune structurală a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, are competența stabilirii și actualizării sistematice, în conformitate cu cerințele naționale și internaționale, a cadrului normativ privind procesul de autentificare, echivalare și recunoaștere a actelor de studii și a calificărilor și monitorizarea realizării acestuia. Actele de studii pentru recunoaștere, echivalare și autentificare (cu excepția recunoașterii și echivalării perioadelor de studii pentru continuarea studiilor în învățământul național) se depun la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE) al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asigură elaborarea, promovarea și dezvoltarea politicilor în domeniul autentificării, recunoașterii și echivalării actelor de studii și a calificărilor. Direcția Cadrul național al calificărilor, subdiviziune structurală a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, are competența stabilirii și actualizării sistematice, în conformitate cu cerințele naționale și internaționale, a cadrului normativ privind procesul de autentificare, echivalare și recunoaștere a actelor de studii și a calificărilor și monitorizarea realizării acestuia. Actele de studii pentru recunoaștere, echivalare și autentificare (cu excepția recunoașterii și echivalării perioadelor de studii pentru continuarea studiilor în învățământul național) se depun la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE) al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Conform Hotărârii Guvernului nr.202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului Prima Casă, beneficiarul programului trebuie să fie angajat în câmpul muncii în Republica Moldova și să dispună de venituri din surse oficiale
Vor fi acceptate pentru finanțare doar locuințele finisate, date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile al IP „Agenția Servicii Publice” până la momentul depunerii cererii de creditare
 Pentru a obține un credit ipotecar „Prima Casă”, solicitantul trebuie să prezinte documentele aprobate de fiecare bancă parteneră participantă la Program
Durata maximă a creditului este de 25 de ani, avansul inițial al beneficiarului este de cel puțin 5% din valoarea totală a locuinței, iar statul va oferi garanții în valoare de 50% din soldul creditului acordat. 
Pe teritoriul Republicii Moldova, vânzarea/cumpărarea valutelor străine se efectuează prin intermediul băncilor licențiate, unităților de schimb valutar sau persoana
juridică rezidentă ce prestează servicii hoteliere. Utilizarea, în operațiunile de schimb valutar cu persoane fizice, a numerarului în valută străină sub formă de monede metalice rămâne la discreția unității de schimb valutar
Comercializarea monedelor comemorative/jubiliare se efectuează prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova. Băncile licențiate stabilesc independent prețul de vânzare a monedei comemorative, care nu va depăși cu trei la sută prețul stabilit de Banca Națională a Moldovei.
Persoanele fizice şi juridice care sunt în posesia bancnotelor şi monedelor metalice necorespunzătoare circulației (uzate , deteriorate), dar autentice şi cu putere circulatorie pot efectua schimbul acestora pe bancnote şi / sau monede metalice corespunzătoare circulației la Banca Națională a Moldovei (persoanele fizice) sau la băncile licențiate din Republica Moldova, inclusiv la subdiviziunile acestora (persoane fizice și juridice). https://www.bnm.md/ro/damaged_banknotes_and_coins
Regulament cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.78
din 11 aprilie 2018 (punctele 39, 40) Băncile sunt obligate să accepte, pentru persoane fizice şi juridice, bancnote şi monede metalice autentice şi cu putere circulatorie, conform Standardelor minime pentru verificarea calităţii bancnotelor şi monedelor metalice în moneda naţională, prezentate în anexa 3 la prezentul
regulament, pentru a fi depuse în cont sau a fi schimbate, după cum urmează:
a) bancnote şi monede metalice necorespunzătoare
circulaţiei, dar cu putere circulatorie, pe bancnote şi
monede metalice corespunzătoare circulaţiei;
b) bancnote corespunzătoare sau necorespunzătoare
circulaţiei, dar cu putere circulatorie, pe monede metalice
corespunzătoare circulaţiei;
c) monede metalice corespunzătoare sau
necorespunzătoare circulaţiei, dar cu putere circulatorie,
pe bancnote corespunzătoare circulaţiei.
Depunerea în cont și schimbul bancnotelor şi monedelor metalice se efectuează de către bănci în sumă nelimitată şi fără perceperea comisionului de schimb sau orice alte comisioane.
Cetățenii Republicii Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar, nu sunt incluşi în categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, dar, la solicitare, pot obţine statut de persoană asigurată în mod individual, după achitarea integrală a primei de asigurare în mărimea stabilită pentru anul de gestiune.
Persoanele care se asigură în mod individual pot să achite, începând cu 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul de gestiune. Achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală poate fi efectuată la ghişeele oficiilor poştale, ale băncilor comerciale sau prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice MPay, disponibil online în țară şi peste hotarele Republicii Moldova.
Doritorii de a achita prima de asigurare medicală cu cardul bancar sau de pe dispozitiv conectat la internet, accesând pagina https://mpay.gov.md/, urmează să selecteze câmpul „Alege serviciul”, să aleagă serviciul „Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă”, să introducă datele solicitate în formular, după care să urmeze paşii necesari, în funcţie de modalitatea de achitare. În cazul plăţii prin MPay nu e nevoie ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
Volumul asistenței medicale, acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, este prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală și include toate tipurile de asistenţă medicală, spectrul general al serviciilor la care au dreptul persoanele în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, iar condiţiile acordării asistenţei medicale pentru fiecare nivel şi tip sunt stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Programului unic, aprobate prin ordin al ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
Persoanele care au întrebări ce țin de sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală al Republicii Moldova pot obține informația necesară prin accesarea paginii web oficiale a CNAM (www.cnam.md), consultând „Ghidul beneficiarului în sistemul AOAM” sau prin apelarea Serviciului telefonic Info CNAM la numărul 0800 99999.
Totodată, persoanele pot obține consultații la unul din reprezentanții Secției relații cu beneficiarii din cadrul agenției teritoriale a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină din teritoriul de deservire.
Pentru a beneficia de medicamente/dispozitive medicale compensate sau servicii medicale acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală persoana urmează să respecte pașii de acces la toate nivelele de asistență medicală, medicul de familie fiind specialistul de prim contact la care apelează persoana și care are obligația de acordare a asistenței medicale primare și, după caz, de organizare a accesului la celelalte tipuri de asistență și servicii medicale prevăzute de Programul unic.
 Întrebrăi privind serviciile medicale
https://ms.gov.md/informatie-de-interespublic/
servicii/sanatate/ 
 Întrebări privind resursele umane în sănătate:
https://ms.gov.md/cariera/resurse-umane-in-sanatate/ 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
Organul de control pentru protecția consumatorilor în transportul aerian și activităților conexe este Autoritatea Aeronautică Civilă. În acest sens, în caz de probleme în timpul călătoriei cu avionul, pasagerii se pot informa despre cum pot acționa în anumite situații:
- https://www.caa.md/zboruri-intirziate-3-29 
- https://www.caa.md/zboruri-anulate-3-30
- Acordurile bilaterale încheiate cu alte state: https://www.anofm.md/ro/node/2238
- Locurile de muncă disponibile pe teritoriul RM: se acceseaza baza de date Jobless și se furnizează locurile de muncă disponibile, declarate de angajatori și portalul locurilor de muncă: www.angajat.md
- Măsuri de ocupare de care pot beneficia migranții:
https://www.angajat.md/public-page/925dab0d-5405-4716-b039-f40873926551 https://www.angajat.md/public-page/65c983ad-3740-43e3-ae28-fc824d0a3444
Ce bunuri pot fi introduse în țară de către persoanele fizice fără a achita drepturi de import? Care este limita valorii neimpozabile pentru bunurile introduse în țară în scop personal? 
Care este limita valorii neimpozabile pentru bunurile introduse în țară prin intermediul trimiterilor poștale internaționale ?
Introducerea şi scoaterea medicamentelor, cantitatea permisă, documentele necesare şi actele normative?
Introducerea şi scoaterea articolelor din metale preţioase, obiecte de artă, valori culturale – ce pot eu transporta, scoate sau introduce în/din RM?
Eu, în calitate de persoană fizică, pot să import în Republica Moldova arme?
Când poate fi utilizat regimul de admitere temporară și care sunt cerințele pentru obținerea autorizației de admitere temporară?
În cazul declarației electronice de export, unde și de către cine trebuie să fie aplicat sigiliul pe mijloacele de transport?
Unde poate fi găsită lista tuturor documentelor necesare exportului în UE?
Cine poate beneficia de procedura simplificată de vămuire la domiciliu?
Rezidenții zonelor economice libere pot aplica la procedura simplificată de vămuire la domiciliu?
Care sunt avantajele obținerii statutului de Exportator Aprobat?
Cât mă pot afla în Republica Molodva cu un autoturism cu numere străine?
Pot persoanele fizice, ce desfășoară activități în baza patentei de întreprinzător, să importe marfă?
La revenirea în țară cu stabilirea la locul de trai permanent, achităm careva drepturi de import asupra bagajelor?
La scoaterea din țară a mărfurilor persoanele fizice achită taxe vamale?
Ce acte sunt necesare la vămuirea mijloacelor de transport introduse în Republica Moldova de către persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor, care beneficiază de facilităţi fiscale şi vamale?
Persoanele fizice pot introduce animale vii de prăsilă (bovine, ovine)?
Care sunt cerințele, pentru introducerea ajutorului umanitar de către persoanele fizice/juridice?
Înregistrarea prealabilă permite stabilirea numărului estimativ al alegătorilor care vor vota peste hotarele țării în ziua alegerilor și al alegătorilor din localitățile din stângă Nistrului (Transnistria), care vor vota la secțiile de votare distincte, organizate pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale, în vederea constituirii secţiilor de votare suplimentare, precum și determinarea numărului estimativ al buletinelor de vot ce vor fi distribuite acestora. Cetățenii se pot înregistra prealabil completând formularul de înregistrare on-line, la rubrica ”Înregistrare prealabilă” de pe pagina www.alegator.md sau pagina web oficială a Comisiei www.cec.md. Înregistrarea poate fi efectuată și pe suport de hârtie, prin depunerea unei cereri semnate individual sau colectiv la Comisia Electorală Centrală și/sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare ale Republicii Moldova. 
Votarea peste hotare se efectuează în baza pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv cu termenul de valabilitate expirat), buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, livretului de marinar. 
Nu. Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării pot participa doar la alegerile parlamentare, prezidențiale şi la referendumurile republicane. 
 Traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova este permisă numai prin punctele de trecere, fixate în acordurile internaţionale ale Republicii Moldova cu ţările vecine. 
Pe sectorul frontierei de stat moldo-române atât cetăţenii Republicii Moldova, cât şi cei ai României pot traversa frontiera de stat prin toate punctele de trecere amplasate pe acest sector.
Pe sectorul frontierei de stat moldo-ucrainene atât cetăţenii Republicii Moldova, cât şi cei ai Ucrainei pot traversa frontiera de stat prin toate punctele de trecere, conform „Acordului intre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere ale frontierei de stat moldo-ucrainene şi simplificarea formalităţilor de trecere a frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră” din 11.03.1997
Cetăţenii altor state pot traversa frontiera de stat numai prin punctele de trecere deschise pentru traficul internaţional.
 Orice stat la traversarea frontierei este în drept să solicite de la persoanele ce traversează frontiera de stat documentele necesare valabile pentru trecerea frontierei de stat conform legislaţiei interne şi acordurilor internaţionale. Lista documentelor necesare la diverse state diferă, însă de regulă toate statele solicită paşaportul pentru călătorii în străinătate şi posesia vizei valabile (dacă nu sunt alte acorduri privind scutirea regimului de viză). Se recomandă obţinerea vizei în ambasadele sau instituţiile consulare corespunzătoare. 
Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal al cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţământul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţământul acestora, exprimat prin decizia autorităţii tutelare.
Persoanele care au încheiat căsătorie legală până la atingerea vârstei de 18 ani pot ieşi/intra în/din Republica Moldova fără declaraţie de la reprezentanţii lor legali.
 Viza Republicii Moldova se eliberează la oficiile consulare, precum şi la ambasadele Republicii Moldova. 
 Republica Moldova are regim fără vize cu ţările CSI (cu excepţia Turcmenistanului), Coreea de Nord, Cuba, Vietnam, San Marino (doar în scop turistic). 
 În cazul pierderii documentelor în străinătate, cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi în termeni restrânşi să se adreseze în oficiile consulare sau în ambasadele Republicii Moldova din apropiere pentru obţinerea titlului de călătorie, iar în cazul lipsei acestora de adresat la organele de poliție ale statului dat. 
 Dacă documentele au fost deteriorate pe teritoriul Republicii Moldova, cetăţenii Republicii Moldova pot să se adreseze la Ministerul Dezvoltării Informaţionale sau la oficiile teritoriale pentru obţinerea noului document. Dacă aceasta a avut loc în străinătate, este necesar de adresat în oficiile consulare sau ambasadele Republicii Moldova în străinătate, iar în cazul lipsei acestora de adresat la organele de politie ale statului dat. 
 În cazul în care cetăţenii Republicii Moldova şi-au deteriorat documentele de călătorie pe teritoriul Republicii Moldova, aceştia se vor adresa Ministerului Tehnologiilor Informaţionale sau subdiviziunilor teritoriale ale acestuia pentru obţinerea unui document nou. Dacă deteriorarea documentului de călătorie s-a produs în afara Republicii Moldova, atunci aceştia urmează să se adreseze la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare şi, în absenţa lor, la organele de poliţie ale statului respectiv. 
Evidenţa cetăţenilor străini şi apatrizilor care sosesc în Republica Moldova se efectuează la momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova de către aceştia prin introducerea datelor de identificare a documentelor în Registrul de Stat al Populaţiei.
Permisiunea pentru şederea legală a cetăţenilor străini sau apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă de 90 zile timp de 6 luni, este prezentă în documentele naţionale de identificare a persoanei în formă de marcări corespunzătoare efectuate de către colaboratorii Poliţiei de Frontieră a MAI al RM prin care se atestă trecerea frontierei de stat.
Cetăţenii străini şi apatrizii care au şedere temporară legală în Republica Moldova sunt în drept să se afle pe teritoriul ţării până la 90 zile timp de 6 luni, începând cu prima zi de la intrare în ţară sau cu altă perioadă indicată în viză, emisă de organele abilitate ale Republicii Moldova fără depăşirea termenului cu excepţia străinilor – deţinătorii buletinului de identitate pentru apatrizi sau persoane fără viză de reşedinţă.
Cetăţenii străini şi apatrizii care sosesc în Republica Moldova pe la sectorul frontierei de stat moldo-ucrainean, necontrolat de autorităţile moldovenești, timp de 72 ore din momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova sunt obligaţi să declare despre faptul intrării la orice punct de trecere al frontierei de stat, la orice subdiviziune de evidenţă şi documentare a populaţiei Î.S. „CRIS „Registru”, sau la subdiviziunile Biroului migraţie şi azil cu prezentarea documentului naţional de identitate, care permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova în scopul punerii la evidenţă.
 Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a ieși și intra în Republica Moldova în baza pașaportului, eliberate de organele competente.
 Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislația acestuia.
 Prin urmare, până la începerea călătoriei, recomandăm să solicitați informații privind regulile de intrare în țara de destinație de la autoritatea de frontieră a statului respectiv, sau să apelați reprezentanța diplomatică a Republicii Moldova în străinătate. 
 Copiii cetățeni ai Republicii Moldova şi copiii subiecţi ai pluralităţii de cetăţenii, care se identifică inclusiv ca cetăţeni ai Republicii Moldova se află sub protecția statului, fiindu-le aplicabile prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.
 
 La ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele care însoţesc copiii cetăţeni ai Republicii Moldova sunt obligate să confirme poliţistului de frontieră dreptul de a-i însoţi pe aceștia în străinătate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 
 Prin urmare, minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
 
 Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vârsta de 14 ani şi sunt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţământ din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţământ respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţământul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţământul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.
 
 În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţământul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţământul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. 
 La traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova cu mijlocul de transport, conducătorul auto necesită să deţină și să prezinte angajatului Poliției de Frontieră permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus, certificatul de înmatriculare al autovehiculului, precum şi documentele internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova, sau valabile pentru țara de destinație/tranzit – în cazul autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova. Suplimentar, informăm că, în cazul autovehiculelor înmatriculate în alte state, actele ce confirmă deţinerea în proprietate sau a dreptului de folosinţă asupra autovehiculului, pot fi solicitate de către Serviciului Vamal al Republicii Moldova. 
Intrarea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă străinilor care întrunesc următoarele condiţii:
a) posedă un document de călătorie valabil, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
b) posedă viză acordată în condiţiile prezentei legi sau, după caz, permis de şedere valabil ori buletin de identitate pentru refugiaţi sau pentru beneficiarii de protecţie umanitară, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu s-a stabilit altfel;
c) prezintă documente care justifică scopul intrării şi fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
d) prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinilor aflaţi în tranzit;
e) nu sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;
f) nu prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;
g) nu a fost instituit un consemn nominal de nepermitere a intrării în Republica Moldova.

Poliţiştii de frontieră au dreptul să solicite justificarea scopului intrării străinilor în Republica Moldova, care sunt obligaţi să prezinte următoarele documente:
a) pentru călătorii de afaceri:
- o invitaţie din partea unei întreprinderi, organizaţii sau a unei instituţii;
- documente ce confirmă un interes economic (de exemplu: procură, contract de muncă, bilete  sau invitaţii de participare la expoziţii);
b) pentru călătorii în scop de studiu sau alte tipuri de instruire:
- un document ce atestă înscrierea la o instituţie de învăţământ sau la alte forme de instruire;
- carnet de student sau certificat privind frecventarea cursului;
c) pentru călătorii turistice sau motive personale:
- document justificativ privind cazarea la hotel, invitaţia din partea gazdei în care se va consemna adresa cazării invitatului;
- confirmarea privind rezervarea locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document corespunzător indicând planurile călătoriei ce va fi întreprinsă;
- biletul de întoarcere sau de circuit;
d) pentru călătoriile întreprinse în scopuri politice, ştiinţifice, culturale, sportive, cu ocazia unor evenimente religioase sau în alte scopuri: invitaţii, bilete de intrare, programe în care să fie înscris, acolo unde este posibil, numele organizaţiei-gazdă şi durata vizitei sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei;
e) pentru călătoria în scopul îmbarcării la bordul navei, debarcării şi repatrierii membrului de echipaj – actul de identitate al personalului navigant.
La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
Documentul de călătorie trebuie să conţină cel puţin două pagini libere, precum și trebuie să fie eliberat în ultimii 10 ani, cu excepția cărţilor de identitate.
 Străinilor nu li se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova dacă:

a) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute supra;
b) organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că aceştia finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism;
c) există indicii că fac parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;
d) există indicii să se presupună că au săvârşit sau că au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
e) au prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
f) au încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
g) au săvârşit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi au antecedente penale nestinse;
h) au introdus ori au încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori sunt implicaţi în traficul de fiinţe umane;
i) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;
j) anterior au fost îndepărtaţi de pe teritoriul ţării şi nu au restituit cheltuielile legate de îndepărtarea lor;
k) au interdicţie de intrare în Republica Moldova;
l) şi-au epuizat durata de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii Moldova acordată prin lege.
 
Străinii pot ieşi de pe teritoriul Republicii Moldova în baza unui document de călătorie valabil în al cărui temei au intrat în ţară.
Dacă nu se mai găseşte în posesia documentului valabil în al cărui temei a intrat în ţară, străinul trebuie să prezinte la ieşire din Republica Moldova un nou document de călătorie valabil, eliberat de misiunea diplomatică sau de oficiul consular străin ori de un alt organ competent, conform legislaţiei în vigoare.
 
Poliţia de Frontieră poate permite străinului ieşirea din ţară şi în baza documentului care atestă o altă cetăţenie, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării documentului cu care acesta a intrat în Republica Moldova.
 1. Regulile specifice ale regimului zonei de frontieră (în continuare – Reguli) sînt stabilite în temeiul Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
 2. Lăţimea zonei de frontieră este de 10 kilometri şi este stabilită în scopul asigurării controlului frontierei.
 3. Pe drumurile de acces în zona de frontieră, inclusiv în localităţile aflate în acea zonă, de către Poliţia de Frontieră se instalează tăbliţe cu inscripţia „Zonă de frontieră”. Lista localităţilor care se află în zona de frontieră, precum şi a localităţilor ale căror hotare se află în zona de frontieră este menţionată în anexa nr.1 la prezentele Reguli. Dimensiunile tăbliţelor, culoarea, locul amplasării lor se aprobă de şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
 4. Pe drumurile naţionale, internaţionale, la intrările şi ieşirile în/din localităţile din zona de frontieră se instalează, după caz, indicatoarele informative rutiere stabilite în anexa nr.2 la prezentele Reguli. Indicatoarele se instalează conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.
 41. În scopul desfășurării activităților de serviciu în zona de frontieră, angajații autorităților sînt obligați:
 a) să informeze în prealabil (telefonic, verbal sau electronic) subdiviziunea Poliției de Frontieră, în a cărei rază urmează să se desfăşoare activitatea de serviciu, despre aflarea în zona de frontieră și durata activităţilor planificate;
 b) să dispună de și să prezinte un document semnat de conducătorii împuterniciţi ai autorităţii, prin care se confirmă îndeplinirea misiunii de serviciu;
 c) să dețină și să prezinte lista persoanelor care vor efectua activitatea;
 d) să deţină şi să prezinte legitimaţia de serviciu sau buletinul de identitate.
 42. Şeful subdiviziunii Poliţiei de Frontieră stabileşte, pentru toate activităţile ce urmează a fi desfăşurate în zona de frontieră, locul de intrare şi de ieşire, timpul şi limita de aflare în ea. 
 REGULILE specifice ale regimului zonei de frontieră 
 Eliberarea permiselor de acces în zona de frontieră 
 Eliberarea permiselor pentru mijloacele plutitoare 
 Descarcă model de CERERE pentru obținerea permisului de aflare în zona de frontieră 
 Desfăşurarea activităţilor economice şi de altă natură la frontiera de stat 
 Activitățile de pescuit, vânătoare, silvicultură, exploatarea subsolului şi la protecţia mediului 
 Autorizarea accesului agenților economici 
 REGULILE specifice ale regimului frontierei de stat 
 Modul și condițiile de avizare a vânătorii în zona de frontieră 
 Lista localităţilor care se află în zona de frontieră, precum şi alte localităţi ale căror hotare se află în zona de frontieră 
 REGULILE de regim în punctele de trecere a frontierei de stat 
https://www.border.gov.md/regulile-de-regim-zona-de-frontiera-si-punctele-de-trecere-frontierei-de-stat
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asigură elaborarea, promovarea și dezvoltarea politicilor în domeniul autentificării, recunoașterii și echivalării actelor de studii și a calificărilor.
 
Direcția Cadrul național al calificărilor, subdiviziune structurală a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, are competența stabilirii și actualizării sistematice, în conformitate cu cerințele naționale și internaționale, a cadrului normativ privind procesul de autentificare, echivalare și recunoaștere a actelor de studii și a calificărilor și monitorizarea realizării acestuia.
 
Actele de studii pentru recunoaștere, echivalare și autentificare (cu excepția recunoașterii și echivalării perioadelor de studii pentru continuarea studiilor în învățământul național) se depun la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE) al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
 
Adresa CTICE: str. Alecu Russo 1, et. 7, of. 77B
Program de primire: luni, marți, joi, între orele 09:00 – 13:00
Informații suplimentare la numărul de telefon: (+373 22) 45 00 01
 
Important! 
Depunerea actelor de studii pentru procedurile de autentificare / recunoaștere / echivalare se face doar în baza programării prealabile http://ctice.gov.md/inregistrare-autentificare/

Detalii:
https://mec.gov.md/ro/content/autentificarea-si-recunoasterea-actelor-de-studii

Care este procedura de de recunoaștere a actelor de studii  obținute peste hotarele țării.
Informație relevantă subiectului poate fi găsită la link-ul: 

 
Care este procedura de recunoaștere  a competențelor obținute în învățământul non-formal și informal?
Informație relevantă subiectului poate fi găsită la link-ul: https://mec.gov.md/ro/content/validarea-educatiei-nonformale-si-informale-0    
Misiunea Centrului este de a furniza informații despre situaţia pe piaţa muncii şi principalele tendinţe de dezvoltare a ei: locurile de muncă vacante, planificarea carierei profesionale, oportunităţile de formare profesională, serviciile și măsurile de ocupare, precum şi despre alte instituţii care au tangență cu piaţa muncii. 
https://anofm.md/index.php/ro/node/80
 Se acceseaza baza de date Jobless și se furnizează locurile de muncă disponibile, declarate de angajatori și portalul locurilor de muncă www.angajat.md  
Cetățenii implicați în procesul de migrațiune solicită de la BNS cel mai des date certificate cu privire la valoarea minimului de existență pentru diverse categorii ale populației, în scopul utilizării acestora în instanțele de judecată (de ex. cauze civile cu privire la stabilirea pensiei de întreținere pentru copii minori)